Antagande av Europaparlamentets rapport om europeiska företagsråd: Goda nyheter för miljontals arbetstagare i transnationella företag

ETUF:erna uppmanar nu EU-kommissionen att agera.

Antagande av Europaparlamentets rapport om europeiska företagsråd: Goda nyheter för miljontals arbetstagare i transnationella företag

De europeiska fackföreningarna EFBWW, EFFAT, EPSU, ETF, industriAll och Uni Europa, som företräder miljontals arbetstagare och stöder över 20 000 medlemmar i europeiska företagsråd varje dag, välkomnar gemensamt Europaparlamentets antagande av initiativbetänkandet om översynen av direktivet om europeiska företagsråd.

Rapporten stöder vårt fackliga krav på bättre efterlevnad och verkställighet och sänder ett tydligt budskap till Europeiska kommissionen om att det krävs omedelbara åtgärder för att förbättra rättigheterna för arbetstagarrepresentanter i europeiska företagsråd.

Texten tar upp viktiga brister i det omarbetade direktivet från 2009 (2009/38/EG), som visserligen medför positiva förändringar på det hela taget, men som innehåller betydande kryphål som ofta används av multinationella företag för att kringgå arbetstagarnas rätt till information och samråd. Det finns gott om bevis som stöder denna bedömning, vilket framgår av publikationer från Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och European Trade Union Institute.  

Alltför ofta har vi sett hur arbetstagarnas deltagande har behandlats som en ren formalitet, med ett alltför litet inflytande på företagets beslutsfattande. Den information som ges till de europeiska företagsråden är ofta otillräcklig, och samråden är ineffektiva eftersom de äger rum för sent, ibland efter det att företagets beslut redan har fattats. Detta beror på bristande efterlevnad och tillämpning av befintliga rättigheter. Dessutom är det fortfarande svårt att göra en rättvis tolkning av viktiga bestämmelser i direktivet.

Europaparlamentets betänkande, som leds av ledamoten Radtke, är ett steg i rätt riktning eftersom det försöker ta itu med alla dessa brister. Texten innehåller flera förslag till förbättringar, bland annat:

  • En uppmaning till effektiva och avskräckande monetära och icke-monetära sanktioner.
  • Ett krav på att medlemsstaterna ska tillåta ansökan om ett interimistiskt föreläggande för att upphäva ett förvaltningsbeslut om informations- och samrådsrättigheterna inte respekteras;
  • En tydligare definition av transnationella frågor, med hänsyn till en frågas potentiella effekter, den berörda lednings- och representationsnivån och de beslut som planeras i en annan medlemsstat än den där effekterna kommer att märkas;
  • Behovet av att säkerställa effektiv tillgång till rättslig prövning för europeiska företagsråd och särskilda förhandlingsorgan;
  • Minst två sammanträden med den europeiska företagsrådet per år;
  • En tydligare tidsplan för förhandlingarna med SNB;
  • Rätten för europeiska företagsråd och särskilda förhandlingsorgan att biträdas av fackföreningsrepresentanter. Medlemsstaterna kan begränsa finansieringen till endast en expert utöver fackföreningsrepresentanten.

Rätten till information och samråd i europeiska företagsråd är avgörande för att skydda arbetstagare, främja demokrati på arbetsplatsen och säkerställa långsiktig hållbarhet för företag och offentliga tjänster.

Därför uppmanar vi i egenskap av ETUF:er Europeiska kommissionen att ta hänsyn till vår långvariga oro och våra krav och att skyndsamt ta itu med Europaparlamentets krav på att förbättra de europeiska företagsrådens rättigheter och befogenheter.

EWC:s medlemmar förväntar sig förändring. Det finns ingen tid att förlora.

 

EFBWW - Europeiska federationen för byggnads- och träarbetare

EFFAT - Europeiska federationen för fackföreningar inom livsmedel, jordbruk och turism

EPSU - Europeiska federationen för fackföreningar för offentliganställda arbetstagare

ETF - Europeiska transportarbetarfederationen

IndustriAll Europe - Europeiska federationen för arbetstagare inom tillverkning, gruvdrift och energi

UNI Europa - Europeiska fackföreningen för tjänstearbetare.

Möten och evenemang

2023

28

Mar

UNI Europa ICTS styrgrupps möte

IKT och relaterade tjänster

Från 09.30 till 12.00 (CET)

28

Mar

Dark Stores: tillbaka till den mörka medeltiden?

Handel

Post och logistik

29

Mar

UNI CARE Europa Rundabordssamtal på hög nivå om långtidsvård

Vård