Algoritmisk förvaltning: 1 av 3 arbetstagare lämnas i sticket

Algoritmisk förvaltning: 1 av 3 arbetstagare lämnas i sticket

En ny undersökning bland arbetstagare visar att det råder stor brist på information om tillämpningen av algoritmiska ledningsverktyg i företagen. 34 % av de svarande, främst anställda inom IKT- och telekommunikationssektorn i Europa, uppgav att de inte vet om algoritmiska styrverktyg används på deras arbetsplats.

Företag inom tjänstesektorn använder alltmer verktyg och tekniker som möjliggör automatiserat eller halvautomatiserat beslutsfattande. Dessa tekniker bygger i hög grad på datainsamling och övervakning av arbetstagarna. Förutom vid rekrytering används de ofta vid prestationsstyrning.

"Dessa resultat är mycket oroande. När människor inte känner till hur deras arbete bedöms och förvaltas blir det mycket svårt för dem att ifrågasätta beslut som påverkar deras vardag. Företagen bör dra lärdom av prejudikaten om algoritmisk förvaltning som förstärker diskriminerande metoder. Det är inte alls givet att dessa nya verktyg och tekniker kommer att uppfylla arbetstagarnas och allmänhetens etiska förväntningar. Arbetsmarknadens parter måste arbeta tillsammans för att skapa öppenhet och ansvarsskyldighet i tillämpningen och utvecklingen av algoritmiska förvaltningsmetoder", säger Oliver Roethig, regional sekreterare på UNI Europa.

Matthias Weber, direktör för Friedrich-Ebert-Stiftelsens kompetenscentrum för arbetets framtid, understryker vidare: "Undersökningen visar tydligt att det finns en brist på kunskap från arbetstagarsidan om hur algoritmisk styrning fungerar, hur den används och vilka risker den medför på arbetsplatsen. Arbetsgivarna måste ta ansvar för att göra algoritmiska förvaltningsverktyg mer transparenta för att öka arbetstagarnas acceptans och förhindra oönskade resultat. Denna process måste åtföljas av aktiva fackföreningar."

Undersökningen, som genomfördes av UNI Europa och Friedrich-Ebert-Stiftelsens kompetenscentrum för framtidens arbete, besvarades av cirka 1 400 arbetstagare i hela Europa. Resultaten och rekommendationerna sammanfattas i en ny publikation: Algoritmisk förvaltning - medvetenhet, risker och reaktion från arbetsmarknadens parter. Rapporten finns också på franska, tyska och spanska.

Möten och evenemang

2022

02

Dec

Q-Commerce-möte

Handel

Tidsplan tbc

07

Dec

Kvinnor i europeisk film: gör vi framsteg?

Media, underhållning och konst

Onlinepanel - Presentation av de senaste kvantitativa och kvalitativa studierna

17

Jan

UNI Europa Webinar om våld i hemmet