Mångfald och inkludering på audiovisuella arbetsplatser

Mångfald och inkludering på audiovisuella arbetsplatser

Under 2018-2020 drev de europeiska arbetsmarknadsparterna inom den audiovisuella sektorn ett projekt för att bedöma framstegen på jämställdhetsområdet. Projektet var en uppföljning av antagandet av en handlingsram (FoA ) för jämställdhet 2011. För att bedöma framstegen genomförde projektet en studie som omfattade skrivbordsundersökningar, en onlineundersökning, telefonintervjuer och studiebesök i olika EU-länder. Forskningen fokuserade på kvinnors representation i sektorn och på att korrigera ojämlikheter mellan könen, men tittade också på de bredare utmaningarna med mångfald, diskriminering och inkludering.

För att fortsätta och fördjupa dessa samtal lanserade de europeiska arbetsmarknadsparterna 2022, med stöd av Europeiska unionen, ett tvåårigt projekt inom ramen för vilket fyra rundabordssamtal kommer att anordnas. Det övergripande målet med projektet är att förbättra industrins kapacitet att genomföra mångfaldspolitik. Rundabordssamtalen syftar till att klargöra begrepp, lyfta fram praxis och erfarenheter samt inspirera till framtida åtgärder. Rundabordssamtalen kommer också att bidra till den europeiska sociala dialogen, som 2024 bör leda till antagandet av ett ramverk för åtgärder.

Det första rundabordssamtalet hölls online den 7 februari 203. Den handlade om att bättre förstå vad vi menar när vi talar om mångfald och inkludering i den audiovisuella sektorn.

Vilka är de olika dimensionerna av begreppen, och förstås de på samma sätt i olika nationella sammanhang? Varför är mångfald och inkludering viktigt för den europeiska audiovisuella sektorn, och vilka åtgärder och strategier har redan införts runt om i Europa?

Två talare hjälpte till att navigera i dessa komplexa frågor: Marcus Ryder, Head of External Consultancies vid Sir Lenny Henry Centre for Media Diversity, Storbritannien; och Agnès Saal, Senior Official för jämställdhet, mångfald och förebyggande av diskriminering vid kulturministeriet, Frankrike. Diskussionen modererades av Francesca Scott, chef för mångfald, jämlikhet och inkludering vid Europeiska radio- och tv-unionen.

Inspelningen av rundabordssamtalet med undertexter på engelska och franska finns tillgänglig för uppspelning.

Ett andra rundabordssamtal ägde rum i Paris, Frankrike, fredagen den 2 juni 2023. Värd för mötet var den franska filmskolan La Fémis. Efter en introduktion till intersektionalitet fokuserade man på byggstenarna i en strategi för mångfald och inkludering, samt på att öppna vägar till sektorn.

Se sammanfattningarna av de två rundabordssamtalen och en förteckning över resurser som samlats in under eller som förberedelse inför mötena.

Nästa möte kommer att organiseras online under vintern 2023.

Detta projekt är möjligt tack vare ekonomiskt stöd från Europeiska unionen.

Möten och evenemang

2024

05

Mar

Sectoral SD Committee Arbetsgruppsmöte för posttjänster

Post och logistik

Tidsplanering: TBC

05

Mar

Styrkommittén för handel

Handel

08

Mar

Arbetsgruppsmöte i EU:s kommitté för den audiovisuella sociala dialogen - online

Media, underhållning och konst