Engagera människor och stärka fackliga åtgärder inom medie-, underhållnings- och konstsektorn

Engagera människor och stärka fackliga åtgärder inom medie-, underhållnings- och konstsektorn

Fackföreningarna för anställda inom media, underhållning och konst från hela Europa har beslutat om gemensamma prioriteringar och valt sitt ledarskap för de kommande fyra åren.

Sektorn media, underhållning och konst på UNI Europa samlar fackföreningar från hela Europa med sammanlagt 200 000 medlemmar som arbetar inom sektorn. Dess generalförsamling äger rum vart fjärde år och hölls online den 5-7 april 2022. Delegaterna antog två resolutioner: en om strategiska prioriteringar och en om EU:s sociala dialog.

Genomgående i deras strategiska prioriteringar finns ett åtagande att bygga upp arbetstagarnas föreningsmässiga och institutionella makt. Att bygga upp kapaciteten hos fackliga aktivister och ledare och investera i en hållbar basuppbyggnad, bland annat genom att utöka effektiva digitala organiseringsverktyg och ytterligare stärka frilansarbetarnas och egenföretagarnas inflytande var alla viktiga prioriteringar för organisering. När det gäller institutionell makt var de viktigaste prioriteringarna att försvara, bygga upp och utvidga kollektiva förhandlingar inom hela sektorn och att stärka rättvisa och jämlika arbetsmarknadsrelationer.

Fackföreningarna har inte bara byggt upp sin makt, utan har också åtagit sig att samarbeta för att utnyttja den makten för att vinna framsteg för arbetstagarna på ett antal prioriterade områden. Ett viktigt åtagande är att bygga vidare på den ledande roll som fackföreningarna har spelat för att främja rättvisa och stå upp för rättigheter som skyddar alla arbetstagare i sektorn. Jämställdhet, mångfald och icke-diskriminering samt nolltolerans mot våld och trakasserier kommer att fortsätta att vara ett viktigt fokus under de kommande åren för sektorn och dess medlemsförbund, till dess att en verklig förändring sker inom underhållningsindustrin. Ett annat viktigt mål är att förbättra arbetskvaliteten och förbättra balansen mellan arbete och privatliv.

I en tid då friheterna ifrågasätts är det viktigare än någonsin att skydda och utvidga dem, och det är en nyckelprioritering för MEI-sektorn. Medlemsförbunden kommer att fortsätta att arbeta solidariskt för att främja mediefrihet och pluralism. Slutligen har fackföreningarna åtagit sig att vidta åtgärder för en hållbar och rättvis omvandling av vår bransch, till exempel genom ett konkret projekt om grön produktion för att främja miljövänliga metoder i produktioner och genom kollektivavtalsförhandlingar.

Fokus i resolutionen om EU:s sociala dialog låg på sektorn för audiovisuella medier och liveframträdanden. Inom båda dessa sektorer har UNI Europa väletablerade positiva förbindelser med fackliga systerorganisationer och arbetsgivarorganisationer. Förutom att använda dessa utrymmen för att utforma viktiga politiska initiativ från EU:s sida, ansågs det viktigt att främja fackföreningarnas och den nationella sociala dialogens kapacitet genom åtgärder på europeisk nivå.

Tre förmiddagar av utbyte avslutades med valet av ledningen. Den verkställande kommittén godkändes och William Maunier omvaldes för en andra mandatperiod som ordförande för sektorn.


Den europeiska regionens generalförsamling ägde rum parallellt med UNI Global Unionens sektorsvisa generalförsamling. Läs mer om detta här.

 

Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén