Säkerställande av en rättvis övergång av privata säkerhetstjänster: CoESS och UNI Europa antar ett nytt arbetsprogram

Säkerställande av en rättvis övergång av privata säkerhetstjänster: CoESS och UNI Europa antar ett nytt arbetsprogram

Med sitt nya arbetsprogram fortsätter CoESS och UNI Europa inte bara sin 30-åriga relation av förtroende och samarbete i den europeiska branschvisa sociala dialogen för privata säkerhetstjänster. De åtar sig att gemensamt ta itu med dagens mest angelägna utmaningar för sektorn. Samtidigt som kompetens- och arbetskraftsbrist står högt på dagordningen fortsätter arbetsmarknadens parter att ta itu med systemiska utmaningar för branschens hållbarhet - och ger de nationella arbetsmarknadens parter möjlighet att hantera de många olika drivkrafterna bakom förändringarna och deras inverkan på arbetstagare och företag.

Det nya arbetsprogrammet för de europeiska branschvisa arbetsmarknadsparterna inom privata säkerhetstjänster, CoESS och UNI Europa, är inriktat på att förutse och hantera förändringar för arbetstagare och företag.

Under de senaste åren har det visat sig att privata säkerhetsföretag i allt högre grad erkänner att de är en viktig tjänst - senast under Covid-19-pandemin, vilket ytterligare ökade marknadens efterfrågan på integrering av teknik i traditionella tjänster.

Tyvärr har branschen i många av EU:s medlemsstater svårt att omsätta detta erkännande i bättre lagstiftning och upphandlingspraxis som premierar arbetsvillkor av hög kvalitet framför lägsta kostnad.

Det som kommer ovanpå är det ekonomiska trycket på hela affärssegment, t.ex. det pågående "War on Cash" på Cash-in-Transit och Covid-19-pandemins återverkningar på flyg- och evenemangssäkerheten.

Dessa frågor, som i många länder skulle kunna lösas genom reglering från de behöriga myndigheternas sida och ett bättre genomförande av EU:s upphandlingslagstiftning, förvärrar utmaningar som den ökande bristen på arbetskraft och kompetens.

Med sitt nya arbetsprogram åtar sig CoESS och UNI Europa att gemensamt ta itu med dessa utmaningar med det slutliga målet att stärka de nationella arbetsmarknadsparterna.

"Vårt nya arbetsprogram kommer att stödja de nationella arbetsmarknadsparterna i arbetet med att utforma en rättvis övergång för privata säkerhetstjänster i en tid av förändring, till gagn för både arbetstagare och företag", kommenterar Eduardo Cobas Urcelay, ordförande för CoESS kommitté för social dialog. "Jag är tacksam mot våra medlemmar och UNI Europa för det fortsatta gemensamma engagemanget för att ta itu med strukturella utmaningar inom sektorn och den sociala dialogen: att omsätta erkännandet av privat säkerhet som en viktig tjänst i bättre metoder för offentlig upphandling, EU-politik och nationell lagstiftning till förmån för tjänster och arbetsvillkor av hög kvalitet. Det är bara tillsammans som vi kan utveckla rättvisa lösningar för den utveckling som påverkar vår sektors framtida hållbarhet - t.ex. fokuserad upphandling till låga kostnader, brist på arbetskraft och integrering av ny teknik i tjänsterna. Vårt ambitiösa arbetsprogram är ett vittnesbörd om den mycket produktiva europeiska sociala sektorsdialogen och samarbetsförhållandet med UNI Europa. Med denna färdplan kommer vi att fortsätta att stärka arbetsmarknadens parter på nationell nivå och främja kvalitet i vår bransch."

Mark Bergfeld, Director of Property Services på UNI Europa , tillägger: "Detnuvarande arbetsprogrammet för den sociala dialogen om privat säkerhet är resultatet av mer än tjugo års samarbete, förtroendeskapande och framför allt ömsesidigt erkännande. Covid-19-krisen har stärkt detta partnerskap och gjort det möjligt för oss att ta itu med några av dagens mest angelägna frågor, såsom svartarbete, offentlig upphandling till låga kostnader och kriget mot kontanter. Det är vår förhoppning att detta arbetsprogram för den sociala dialogen kommer att hjälpa oss att skapa en direkt positiv inverkan på arbetstagarna i sektorn och skapa lika villkor för företagen."

Det nya arbetsprogrammet bygger på tidigare verksamhet, t.ex. rundabordssamtalen om kontanter och de EU-finansierade projekten för arbetsmarknadens parter CoESS och UNI Europa - särskilt på områdena kompetens och upphandling (se den EU-finansierade vägledningen om bästa värde, studien om att förutse förändringar samt pågående projekt som INTEL och PROCURFAIR).

CoESS och UNI Europa förbinder sig dessutom att fortsätta arbetet med hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, inklusive en utvärdering av OiRA-verktyget som de gemensamt utvecklade för några år sedan. Det gemensamma engagemanget med EU:s institutioner i pågående rättsliga ärenden, t.ex. direktivet om kritiska enheters motståndskraft, står också kvar på dagordningen.

Det nya arbetsprogrammet hittar du här.

 

Möten och evenemang

2023

26

Sep

-

26

Sep

Private Equity inom kritiska tjänster: en endagskonferens

Vård

Rengöring/säkerhet

Plats: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), Bryssel

Tid: 09:00 - 16:30 CET

27

Sep

-

27

Sep

UNI Europa Möte i styrkommittén för handel

Handel

Plats: Bryssel, personligen
Tider: kommer ännu att bekräftas.

28

Sep

-

28

Sep

UNI Europa Möte i arbetsgruppen för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.