EU lägger fram en plan för att stärka den sociala dialogen

02.02.23

EU lägger fram en plan för att stärka den sociala dialogen

Europeiska kommissionen har publicerat ett meddelande och ett förslag till rådets rekommendation där den beskriver hur den avser att stärka den sociala dialogen och kollektivavtalsförhandlingarna i EU. UNI Europa är enig med EFS om att erkänna den sociala dialogens bidrag. Vi lyfter fram vad som krävs för att integrera dessa fördelar så att alla arbetstagare i Europa kan dra nytta av demokrati på arbetsplatsen.

Den sociala dialogen, med kollektiva förhandlingar som kärnpunkt, har varit ett utmärkande inslag i den europeiska sociala modellen. Som kommissionen så riktigt uttrycker det: "Den sociala dialogen är en viktig drivkraft för ekonomisk och social motståndskraft, konkurrenskraft, rättvisa och hållbar tillväxt", och "kollektiva förhandlingar bör vara tillgängliga för alla arbetstagare som befinner sig i jämförbara situationer, även för egenföretagare".

Utöver de punkter som togs upp i vårt uttalande tillsammans med de andra europeiska fackföreningarna (ETUF), lyfter UNI Europa fram två viktiga punkter: den offentliga upphandlingens roll och att säkerställa en inkluderande social dialog på alla nivåer och inom alla sektorer.

Offentlig upphandling, dvs. de pengar som offentliga institutioner lägger på varor och tjänster som levereras av privata företag, står för 14 % av EU:s BNP. I sin rekommendation bekräftar kommissionen att direktivet om offentlig upphandling kräver att medlemsstaterna respekterar organisationsrätten och rätten till kollektiva förhandlingar. Arbetstagarnas erfarenheter är annorlunda, ibland till och med motsatsen. Det är absolut nödvändigt att EU-kommissionen ser till att offentliga upphandlingar inte sporrar dessa företag att undergräva den sociala dialogen och kollektiva förhandlingarna. För att säkerställa politisk samstämmighet måste EU-kommissionen ändra direktivet om offentlig upphandling för att se till att alla offentliga upphandlingar kräver att företagen respekterar gällande kollektivavtal och demokrati på arbetsplatsen. UNI Europa uppmanar entreprenörer att vara arbetsmarknadsparter och tillämpa kollektivavtalade villkor i sin underleverantörskedja.

UNI Europa kommer att fortsätta att verka för en inkluderande social dialog. Vår vision är att bygga upp en verklig förhandlingsstyrka från lokal till europeisk nivå. Detta kräver att alla representativa europeiska arbetsmarknadsparter deltar. Undersökningar om representativitet ger arbetsmarknadens parter och Europeiska kommissionen värdefulla insikter för att stärka den sociala dialogen inom de områden som omfattas både nationellt och på EU-nivå. Kapacitetsuppbyggnad och facklig organisering är avgörande för att skapa starka arbetsmarknadsparter i varje medlemsstat och sektor, i syfte att uppnå EU:s mål på 80 % av kollektivavtalens täckning. En kommitté för social dialog för sociala tjänster borde ha inrättats för länge sedan, en kommitté som är inkluderande och representerar så många nationella fackföreningar som möjligt inom sektorn. Kommissionens meddelande överensstämmer med vår åsikt att en social dialog som medvetet utesluter representativa arbetsmarknadsparter är rättsligt och politiskt ohållbar. Vi behöver nya samarbetsformer för den sociala dialogen som övervinner fragmenteringen och är öppna för arbetsgivare - inom sociala tjänster särskilt från den privata, vinstdrivande sektorn - som ännu inte har de europeiska strukturerna för att delta.

En viktig utmaning för arbetsmarknadens parter, regeringar och EU är den allt snabbare förändringen som påverkar hur industrisektorerna utvecklas. Det krävs en gemensam insats för att göra den sociala dialogen, med kollektiva förhandlingar i centrum, framtidssäker. Det innebär att vi tillsammans måste se till att den sociala dialogen får fotfäste i framväxande sektorer. Som fackföreningar inom tjänstesektorn står UNI Europa och dess medlemsförbund i centrum för denna omvandling. I sitt meddelande förklarar kommissionen sitt åtagande att driva på i denna riktning. Vad vi behöver se nu är ett konkret politiskt och finansiellt engagemang från EU:s sida - lika mycket på europeisk som på nationell nivå. Den försiktiga användningen av rekommendationer i form av återhämtnings- och motståndskraftsfaciliteten och den europeiska planeringsterminen visar vad som är möjligt, men EU:s åtgärder måste breddas och inriktas på sektorer också.

En viktig fråga för arbetsmarknadens parter i Europa är kommissionens politiska och ekonomiska stöd till branschvisa sociala dialoger på europeisk nivå. UNI Europa förväntar sig ett förslag från kommissionen som säkerställer deras långsiktiga hållbarhet, men som också stöder deras fulla potential för att skapa ett socialt Europa och hjälpa arbetsmarknadens parter på nationell nivå. Ett viktigt första steg är kommissionens införande av en samordnare för den sociala dialogen i vart och ett av dess generaldirektorat för att integrera EU:s sociala dimension - ett långsiktigt krav från arbetsmarknadens parter. UNI Europa Tillsammans med CoiffeureEU och kommissionens generaldirektorat har vi redan visat på fördelarna med ett sådant tillvägagångssätt när vi genomförde avtalet mellan arbetsmarknadens parter om hälsoskydd för miljontals frisörer. I stället för att använda antingen EU-lagstiftning eller arbetsmarknadsparternas självreglerande befogenheter kombinerade vi de senare med EU:s icke lagstiftande åtgärder. Som detta exempel visar, förbättrar ett sådant trepartssamarbete nätverksarbetet mellan medlemsstaterna samt mellan kommissionens avdelningar och EU-organen. Det leder till att den europeiska sociala dialogen får större dragkraft och blir mer varaktig, både när det gäller process och effekter.

Mer information:

Möten och evenemang

2024

21

Februari

-

22

Februari

UNI Europa ICTS & Finans ARCO-projektet

Ekonomi

IKT och relaterade tjänster

Hantering av distansarbete genom kollektiva förhandlingar och organisering
Tematisk workshop 1: Distansarbete och facklig organisering
21-22 februari 2024, Paris

27

Februari

-

27

Februari

EWC-nätverksmöte för handel

Handel

05

Mar

Sectoral SD Committee Arbetsgruppsmöte för posttjänster

Post och logistik

Tidsplanering: TBC