Europas spelarbetare kräver ett slut på våld och trakasserier på arbetsplatsen

Europas spelarbetare kräver ett slut på våld och trakasserier på arbetsplatsen

Att kunna arbeta säkert och med värdighet, utan våld och trakasserier av alla slag, är en grundläggande mänsklig rättighet som ingen arbetstagare får förnekas. Casinon, spelbutiker och andra spelanläggningar har särskilt höga nivåer av trakasserier på arbetsplatsen. 

Under en tvådagars workshop samlades fackföreningsmedlemmar från hela den europeiska spelbranschen. De delade med sig av sina erfarenheter och lärde sig om initiativ på europeisk och global nivå som syftar till att sätta stopp för våld och trakasserier på arbetsplatsen. De utbytte också information om strategier mot trakasserier och förebyggande av våld i olika länder och företag och för att ytterligare diskutera gemensamma åtgärder för att eliminera negativa metoder genom att stärka den sociala dialogen och införa lämpliga förebyggande mekanismer.

"Våld och trakasserier i arbetslivet är ett hot mot allas värdighet, hälsa och välbefinnande", säger Pilar Rato, ordförande för UNI Europa Gaming ochförsta vice ordförande för UNI Europa .

Det har gått nästan tre år sedan ILO antog konvention 190 om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet i juni 2019, men hittills har endast 19 länder i världen ratificerat den - och endast sex av dem i Europa.

"Vare sig det sker på arbetsplatsen eller inte kommer det alltid att påverka arbetstagarens prestationer och produktivitet om han eller hon utsätts för våld och trakasserier. Att stödja offret samtidigt som man säkerställer ett korrekt förfarande måste ingå i arbetsgivarens omsorgsplikt. Fackföreningarna måste anta strukturer och synergier för att främja ratificeringen och genomförandet av ILO C190", säger Veronica Fernandez Mendez, UNI:s avdelningschef för jämställdhetsfrågor.

Bild

Bild

"Kollektivavtal kan spela en viktig roll när det gäller att förebygga och undanröja våld och trakasserier på arbetsplatsen, inklusive att mildra effekterna av våld i hemmet. Det kan säkerställa att alla arbetstagare, i alla situationer, skyddas och att åtgärder för att ta itu med våld och trakasserier tar hänsyn till ojämlikhet och diskriminering mellan könen. The nuvarande situationen är oacceptabel, särskilt när en av tre kvinnor kommer att utsättas för våld under sin livstid.," sade Amel Selma Djemail, UNI Europa Direktör för lika möjligheter..

Workshopen avslutades med en brainstorming om vad som bör ingå i de sektorsövergripande riktlinjerna som kommer att utvecklas under projektets gång och presenteras vid slutkonferensen nästa år. De viktigaste punkterna som framkom under diskussionerna var att vi behöver en starkare reaktion från fackföreningarna och gemensamma åtgärder och engagemang från arbetsgivarna för att uppnå vålds- och trakasserifria miljöer på kasinon, spelbutiker och andra spelanläggningar. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen måste innefatta ett starkt skydd mot diskriminering, våld och trakasserier - och inte bara regler utan även genomförande- och övervakningsmekanismer. Deltagarna, inklusive arbetsgivarna, beslutade att skyndsamt utfärda ett gemensamt uttalande för att visa den gemensamma viljan att bekämpa detta gissel som är våld på arbetsplatsen.

"Många av de anställda i Europas spelbransch är kvinnor och de känner sig inte trygga när de kommer till jobbet. UNI Gaming vision är nolltolerans mot alla former av våld och trakasserier på arbetsplatsen. Vi uppmanar företagen till gemensamma åtgärder för att garantera säkerheten för alla", säger Giedre Lelyte, chef för UNI Gaming.

Ojämlikheten mellan kvinnor och män kvarstår i arbetslivet i många olika former, från karriärmöjligheter och utvecklingsmöjligheter till olika villkor. Syftet med detta sektorsövergripande projektUNI Europa Equal Opportunities är att bidra till att fåslut på våld och trakasserier på jobbet och ta itu med våld i hemmet, eftersom hemmet har blivit den nya arbetsplatsen i och med det ökande distansarbetet.

Genom detta projekt avser UNI Europa att:

  • Fortsätta kampanjen för ratificering av ILO-konvention 190 och rekommendation 260;
  • Utbilda och informera om de verktyg och mekanismer som finns tillgängliga för att förebygga våld och trakasserier i arbetslivet;
  • uppmuntra medlems- och arbetsgivarorganisationer att använda kollektiva förhandlingar som ett verktyg för att uppnå dessa mål;
  • ta itu med löne- och pensionsskillnaderna mellan könen för att ta itu med frågan om ekonomiskt våld;
  • diskutera innehållet i utkastet till EU:s direktiv om insyn i löner;
  • uppmuntra aktivt deltagande i kampanjer, aktiviteter, marscher och protester;
  • bekämpa alla former av social tillbakagång;
  • stödja en mångfacetterad gemensam strategi för arbetsmarknadens parter, inklusive utbyte av bästa praxis för att bekämpa utslagning och diskriminering på arbetsplatsen samt utveckling av en kultur på arbetsplatsen som bygger på delaktighet och där integration och mångfald är en prioritet;
  • och utarbeta sektorsövergripande EU-riktlinjer för tjänstearbetare om förebyggande av våld och trakasserier i arbetet.

Mer information om projektet och de presentationer som gjordes under workshopen för spelbranschen finns här.

För mer information, vänligen kontakta: Kontakt: Amel Selma Djemail eller Giedre Lelyte.

Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén