Slutkonferens för projektet om fackföreningarnas roll i Fintech

16.05.22

Ekonomi

Slutkonferens för projektet om fackföreningarnas roll i Fintech

Slutkonferens för projektet om fackföreningarnas roll i Fintech

Den 10 maj hölls i Köpenhamn slutkonferensen för det EU-finansierade forskningsprojektet (VS/2020/0113), som har studerat fintechföretagens inverkan på finanssektorn och den roll som fackföreningar kan spela för att säkerställa goda arbetsvillkor i hela sektorn. Bland de 60 deltagarna fanns fackföreningsmedlemmar från ett stort antal europeiska länder samt företrädare för arbetsgivarorganisationer och Fintech-föreningar.

Projektet, som har pågått i två år, drivs gemensamt av UNI Europa, Nordiska Finansförbundet och Göteborgs universitet. Ytterligare forskare har lagts till forskargruppen, bland annat från Tartu universitet, Radbouds universitet och Köpenhamns universitet. Projektet har fyra målländer, nämligen Sverige, Nederländerna, Estland och Danmark, där intervjuer och specifik forskning har genomförts i syfte att göra jämförelser och lyfta fram goda exempel mellan de olika länderna.

Efter en presentation av en av de ledande forskarna, Bertil Rolandsson, av projektresultaten hölls fyra paneler under dagen. Medan de två första panelerna var ägnade åt att diskutera resultaten av forskningen och fördjupa sig i specifika aspekter av Fintech-utvecklingen i målländerna, fokuserade de två sista panelerna mer på vikten av kompetens inom finanssektorn och vägen framåt för fackföreningar och Fintech-delen av finanssektorn.

I den första panelen, som gick under rubriken "Diskussion om nationella aspekter av projektrapporten", deltog Anna Ilsøe, docent vid forskningscentret för arbetsrelationer vid Köpenhamns universitet, Jaan Masso, programansvarig vid Tartus ekonomiska fakultet, Bengt Larsson, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, och Paul Suilen, som arbetar med FNV och den nederländska centralbanken i Nederländerna. Panelen modererades av Morten Clausen, direktör för finansiell reglering, UNI Europa Finance, och gav paneldeltagarna möjlighet att utveckla den landsspecifika forskning som de hade gjort för projektet. Exempel som det kollektivavtal som Finansforbundet och arbetsgivarorganisationen för Fintech-företag i Danmark har undertecknat togs upp, liksom det faktum att Fintech inte verkar vara så störande för finanssektorn som man först trodde, utan snarare utvecklar sina egna nischer eller integrerar sig i det befintliga ramverket. Det ofta kortsiktiga samarbetet mellan Fintech-företag och etablerade institutioner nämndes också som ett tecken på den ökade dynamiken inom sektorn. När det gäller fackföreningar inom sektorn pekade panelens samtycke på att fackföreningarna måste nå ut bredare i sitt samarbete med andra intressenter, för att inkludera Fintech-föreningar, universitet och de platser där Fintech-arbetstagare kan nås, och på så sätt utöka sin exponering och kunna nå Fintech-arbetstagare som ofta har mycket liten kunskap om fackföreningar och inte ser något behov av dem förrän de eventuellt finner sig själva i behov av extra stöd. Hur denna exponering kan ske måste naturligtvis variera från sammanhang till sammanhang, men ett exempel skulle kunna vara att skapa kontorsutrymmen där fintech-arbetare kan träffas och arbeta tillsammans, eftersom samarbete och idéutbyte ofta är mycket mer utbrett inom fintech-samhället än inom resten av finanssektorn.

Den andra panelen, med titeln "Social partners reflections on the project report and exploration of related initiatives", samlade talare från fackföreningarna, Massimo Mensi, avdelningschef, UNI P&M och Oliver Hauser, Gewerkschaftssekretär, Ver.di, samt Simon Schou, Chief Innovation Officer, Copenhagen Fintech och Paolo Guidici, professor i statistik, University of Pavia. Panelen modererades av Trine Pernille Larsen, docent vid forskningscentret för arbetsförhållanden vid Köpenhamns universitet. Panelen gav praktiker från fältet möjlighet att ge sin syn på projektets forskning och sätta den i ett sammanhang med sina egna erfarenheter. Några av de viktigaste resultaten från panelen var att man påminner om att alla som arbetar i ett fintechföretag inte är mycket eftertraktade IT-ingenjörer och att dessa arbetstagare ofta har mindre oberoende förhandlingsstyrka än vad man vanligtvis tror att det är fallet för hela sektorn. Detta är en viktig aspekt för fackföreningarna att hålla ett öga på, och det är också ett argument för varför det är vettigt att organisera eller skapa företagsråd i Fintech-företag när de har uppnått en viss storlek. En annan punkt som diskuterades mycket i panelen var de utmaningar och möjligheter som digitaliseringen av finanssektorn innebär. Som paneldeltagarna diskuterade kan Big Tech, om man antar Amazons metoder, få mycket negativa konsekvenser för arbetsvillkoren i sektorn, men många nystartade Fintech-företag, åtminstone i målländerna, börjar med ganska positiva ambitioner, att tillhandahålla tjänster där de ser att det finns ett behov och att prioritera detta behov högre än ren vinstmaximering.

Dagens tredje panel handlade om "Kompetens och talang, hur man utvecklar dem och behåller dem", och deltog av Diederik Bruggink, chef för innovation och betalningar, ESBG, Dr. hab. Renata Włoch, vetenskaplig direktör vid den sociologiska fakulteten vid Warszawas universitet, Petru Dandea, generalsekreterare för den nationella fackföreningsorganisationen Cartel ALFA och företrädare för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Arne Fredrik Håstein, vice ordförande för Finansforbundet Norge och Maurice Jongmans, VD för Payment Innovator. Panelen modererades av Simon Jernberg, politisk rådgivare, Nordic Financial Unions. Med tanke på den nuvarande bristen på IT-kompetent arbetskraft på marknaden under dessa år kunde var och en av paneldeltagarna presentera sin unika syn på de utmaningar som detta innebär för Fintech- och finanssektorn i stort, samtidigt som det gavs möjlighet att reflektera över hur bristen skulle kunna förbättras. Detta innefattade exempel på samarbete med utbildningsinstitutioner och fackföreningar, där man tillsammans skapar särskilda utbildningsmoduler för nuvarande och framtida finansanställda, för att se till att de har de nödvändiga färdigheterna för att lätt kunna röra sig inom finanssektorn och kan fortsätta att göra det under kommande år. Under diskussionerna uppmuntrades även Europeiska kommissionen att bidra till att skapa fler utbildningsmöjligheter för att lindra specifika kompetensbrister. Likaså talade Maurice Jongmans om hur viktigt det är för etablerade finansinstitut att se Fintechs mindre som konkurrenter utan mer som potentiella partner och att dela resurser och kunskap, till gagn för både företagen själva och kunderna.

Dagens fjärde och sista panel handlade om "Vägen framåt, hur Fintech-sektorn kommer att organiseras i framtiden". Paneldeltagarna var Ella Sjödin, Director Policy and Public Affairs, Finansförbundet; Louise Grabo, generalsekreterare, Swedish Fintech Association; Peter Kerstens, rådgivare för teknisk innovation och cybersäkerhet, GD FISMA, Europeiska kommissionen och Morten Holm Bundgaard, senior konsult, LL.M., The Danish employers' association for the financial sector (FA) och panelen modererades av Carin Hallerström, generalsekreterare, Nordic Financial Unions. Under panelens gång togs ett antal viktiga ämnen upp, bland annat den ständigt aktuella frågan om huruvida det finns lika villkor för Fintechs och traditionell finans när det gäller reglering. Den intressanta punkten här är att båda sidor av debatten ser sig själva som den som har regleringen snedvriden mot sig. Frågan om huruvida europeiska fintechföretag är tillräckligt djärva togs också upp, och det påpekades att europeiska fintechföretag tenderar att vara mycket försiktigare när det gäller sina värdeerbjudanden än vad t.ex. amerikanska företag skulle vara, samtidigt som de ofta har en mycket bättre infrastruktur för att stödja sina erbjudanden. Detta ledde ofta till att europeiska företag blev utkonkurrerade eller att de lade onödiga restriktioner på sig själva för att förhindra en uppskalning. När det gäller den roll som fackföreningarna kan spela i sektorns framtid togs återigen frågan om behovet av att vara innovativ och utforskande upp, liksom möjligheten för fackföreningarna att spela en aktiv roll för att främja en större mångfald inom sektorn, när det gäller kön, kompetens och bakgrund.

Mer information om projektet, liksom projektrapporter och inspelningar av evenemang under projektets gång finns på projektets webbplats: www.fintechandtradeunions.com

Möten och evenemang

2022

07

Dec

Kvinnor i europeisk film: gör vi framsteg?

Media, underhållning och konst

Onlinepanel - Presentation av de senaste kvantitativa och kvalitativa studierna

17

Jan

UNI Europa Webinar om våld i hemmet