KOLLEKTIVAVTALENS FRAMTID OCH ATYPISKA ARBETEN INOM MEDIE-, KONST- OCH UNDERHÅLLNINGSSEKTORN.

KOLLEKTIVAVTALENS FRAMTID OCH ATYPISKA ARBETEN INOM MEDIE-, KONST- OCH UNDERHÅLLNINGSSEKTORN.

Den här bloggen är ett initiativ av de fackliga organisationerna inom sektorn för medier, konst och underhållning, som är de europeiska arbetsmarknadens parter som företräder arbetstagare inom sektorn i hela Europa och utanför. Det är en sektor där "atypiska arbetstagare" utgör en betydande del av bilden på arbetsmarknaden. Produktions- och projektbaserat arbete samt det breda utbudet och mångfalden av arbetstagare som deltar i ett visst projekt innebär att flera korttidskontrakt och en mängd olika anställningsstatus är en vanlig aspekt av arbetet inom sektorn. Begreppet "atypiska arbetstagare" omfattar arbetstagare som inte anställs på ett konventionellt sätt med ett arbetsrättsligt avtal, utan enligt civil- eller handelsrätten, samt arbetstagare som arbetar på korttids- och deltidsavtal, oavsett om det rör sig om ett anställnings- eller tjänsteavtal. Beroende på det nationella sammanhanget omfattar detta olika typer av arbetstagare, t.ex. egenföretagare som arbetar för egen räkning (utan anställda), arbetstagare som anlitas enligt författaravtal osv. Dessa arbetstagare utgör en viktig del av arbetskraften inom sektorn och är mycket flexibla och högkvalificerade. Ändå är de alltför ofta sårbara och omfattas inte i tillräcklig utsträckning av det skydd som erbjuds arbetstagare genom arbetsrätt och kollektivt förhandlade villkor. För fackföreningarna är de en viktig, men ibland svår att nå, grupp.

Under de senaste åren har vi inom ramen för vårt gemensamma projektarbete utvecklat en pågående reflektion över hur fackföreningar på ett meningsfullt sätt kan företräda denna arbetskraft och upprätthålla deras arbetsrättigheter. Diskussioner med juridiska experter har berört teman som föreningsfrihet för alla arbetstagare, inklusive atypiska arbetstagare, konkurrenslagstiftningens inverkan på kollektiva förhandlingar för atypiska arbetstagare, konkurrenslagstiftningens potentiella roll när det gäller att åtgärda maktobalansen på den sektorsvisa arbetsmarknaden, en inkluderande definition av arbetstagare för att fånga upp nya former av arbete, osv. Denna blogg är avsedd att vara ett forum för att samla in reflektioner om dessa ämnen och sammanföra idéer och juridiskt tänkande som är relevant för arbetstagarnas representation i vår sektor.

Vi är tacksamma för de bidragsgivarnas tankeväckande blogginlägg. Vi tackar också vår illustratör Keefer för det hårda arbetet med att ge liv åt idéerna i sina teckningar.   

Vi har utvecklat den här bloggen med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. Innehållet i den här bloggen återspeglar inte Europeiska unionens officiella åsikter. Ansvaret för den information och de åsikter som uttrycks här ligger helt och hållet hos författarna. Reproduktion är tillåten under förutsättning att källan anges.

De fackföreningar som deltar i detta projekt är:

Internationella skådespelarfederationen (FIA)

www.fia-actors.com

Internationella musikerförbundet (FIM)

www.fim-musicians.org

UNI MEI Global Union for Media, Entertainment & Arts (Världsunionen för medier, underhållning och konst)

https://uniglobalunion.org/about/sectors/media-entertainment/

EFJ: Europeiska journalistförbundet
https://europeanjournalists.org/

Version franska

Denna blogg är ett initiativ från fackföreningar inom medie-, konst- och mångfaldssektorn, som är de europeiska sociala partnerna som representerar arbetstagarna inom denna sektor i Europa och i omvärlden. Det rör sig om en sektor där de "atypiska arbetstagarna" utgör en viktig del av arbetsmarknaden.

Det är vanligt i branschen, på grund av att produktionen och därmed arbetet baseras på projekt och på grund av det stora antalet och mångfalden av arbetstagare som är involverade i ett projekt, att arbetstagarna ackumulerar kontrakt, ofta med kort varaktighet, och att de har en mängd olika anställningsformer. Begreppet "atypiska arbetstagare" inbegriper arbetstagare som inte är konventionellt bundna med ett arbetsrättsligt avtal, utan enligt civil- eller handelsrätten. Det gäller även dem som arbetar inom ramen för avtalsbestämmelser på kort sikt och på deltid, oavsett om det rör sig om ett arbetskontrakt eller en tjänsteleverans. Enligt den nationella kontexten rör det sig om olika typer av arbetstagare, t.ex. oberoende arbetstagare som arbetar för egen räkning (utan anställda), arbetstagare som är anställda enligt ett författaravtal osv. Dessa arbetstagare utgör en väsentlig del av sektorns huvudverksamhet och är mycket flexibla och mycket kvalificerade. Ändå är de alltför ofta sårbara och otillräckligt skyddade av det skydd som erbjuds arbetstagare genom arbetsrätten och kollektivt överenskomna villkor. För syndikaten utgör de en viktig grupp, men det är ibland svårt att nå dem.

Under de senaste åren har vi utvecklat en fortsatt reflektion inom ramen för våra gemensamma projekt om hur syndikaten kan företräda detta huvudsyfte på ett användbart sätt och respektera arbetsrätten. Diskussionerna med de juridiska experterna har behandlat teman som föreningsfrihet för alla arbetstagare, inklusive atypiska arbetstagare, och hur konkurrensrätten påverkar kollektiva förhandlingar med atypiska arbetstagare; Den potentiella rollen som konkurrensrätten kan spela i regleringen av ojämlikheter i maktförhållandena på arbetsmarknaden inom sektorn; en inkluderande definition av arbetstagare för att kunna ta reda på nya arbetsformer, etc. Denna blogg är tänkt som ett forum för att samla in reflektioner om dessa ämnen och för att samla in idéer och rättsliga reflektioner om representationen av arbetstagare inom vår sektor.

Vi tackar de som bidragit till bloggartiklarna för deras artiklar som väcker eftertanke. Vi tackar även vår illustratör Kiefer för det utmärkta arbete han har utfört för att ge liv åt dessa idéer i sina teckningar.  

Vi har utvecklat denna blogg med finansiellt stöd från Europeiska kommissionen. Innehållet i denna blogg återspeglar inte den officiella åsikten från Europeiska unionen. Ansvaret för den information och de åsikter som uttrycks här åligger helt och hållet författarna. Återgivning är tillåten på villkor att källan anges.

De fackliga organisationer som är involverade i detta projekt är:

Internationella författarfederationen (FIA)

www.fia-actors.com

Internationella musikerförbundet (FIM)

www.fim-musicians.org

UNI MEI Division Médias, Arts et Divertissement du syndicat UNI Global Union

https://uniglobalunion.org/about/sectors/media-entertainment/

FEJ : Fédération Européenne des Journalistes (Europeiska journalistförbundet)

https://europeanjournalists.org/

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)