Grönt och digitalt: lansering av ett projekt för övergång mellan två verksamheter

Grönt och digitalt: lansering av ett projekt för övergång mellan två verksamheter

En dubbel grön och digital övergång har identifierats som en prioritering för Europeiska unionen. "Social dialog, information, samråd och deltagande av arbetstagare och deras företrädare på olika nivåer (inklusive företags- och sektorsnivå) spelar en viktig roll för att forma ekonomiska övergångar och främja innovation på arbetsplatsen, särskilt med tanke på de pågående dubbla övergångarna och förändringarna i arbetslivet", förklarar den europeiska pelaren i handlingsplanen för sociala rättigheter.

För att uppnå detta har UNI Europa lanserat ett tvåårigt EU-finansierat projekt "Make twin transition - how to enhance the social dialogue on the twin transition in the Commerce sector". Som en del av projektet kommer en verktygslåda med vägledning och rekommendationer för fackföreningar om hur de kan utforma den gröna och digitala övergången inom handelssektorn att tas fram.

Projektet syftar också till att se till att den dubbla övergången ger tydliga fördelar för arbetsgivare och arbetstagare i form av nya arbetstillfällen, ökad produktivitet, förbättrade arbetsvillkor och nya sätt att organisera arbetet.

Projektet är inriktat på fyra målländer - Italien, Ungern, Sverige och Nederländerna - men verktygslådan, som ska färdigställas 2024, kommer att riktas till alla europeiska medlemsländer samt till arbetsmarknadens parter och viktiga intressenter inom handelssektorn. Detta stödmaterial kommer att uppmuntra, vägleda och hjälpa arbetsgivare, arbetstagare och deras företrädare.

Efter det första mötet i projektets styrgrupp den 24 oktober kommer en online-enkät snart att lanseras där fackföreningar som är anslutna till UNI:s handelssektor ombeds att lämna information om befintliga erfarenheter, utmaningar och strategier för social dialog och kollektivavtal som behandlar dubbla övergångsaspekter. Resultaten av undersökningen, tillsammans med experternas policybrev, kommer att presenteras i en översiktsrapport som ska användas som grund för en serie nationella seminarier i målländerna som planeras till våren 2023. Under workshopparna kommer deltagarna att utbyta god praxis och ge den input som behövs för att påbörja utarbetandet av verktygslådan.

Projektverksamheten kommer att bidra till att öka medvetenheten och förbättra förståelsen hos arbetsgivare, arbetstagare och deras företrädare för de risker, möjligheter och utmaningar i arbetslivet som följer av den gröna och digitala omställningen. Samtidigt är projektets huvudbudskap att den sociala dialogen är en integrerad del av den framtida politiska beslutsprocessen.

Möten och evenemang

2023

07

Februari

Online-panel om mångfald och integration inom den europeiska audiovisuella sektorn

Media, underhållning och konst

Detta rundabordssamtal är det första av fyra som anordnas inom ramen för ett projekt som genomförs gemensamt av arbetsmarknadens parter inom den europeiska audiovisuella sektorn och som samfinansieras av Europeiska unionen.

14

Februari

Möte i arbetsgruppen för tillfällig arbetskraft i kommittén för sektoriell social dialog

Bemanningsanställda

15

Februari

61:a UNI Europa Förvaltningskommitté

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)