IKT-sektorn: mot en arbetsvärld fri från våld och trakasserier

IKT-sektorn: mot en arbetsvärld fri från våld och trakasserier

Att kunna arbeta säkert och med värdighet, utan våld och trakasserier av alla slag, är en grundläggande mänsklig rättighet som ingen arbetstagare får förnekas.

ICTS-anställda drabbas tyvärr av ojämlikhet och diskriminering inom sin egen bransch. Under en tvådagars workshop samlades fackföreningsmedlemmar och arbetsgivare från hela den europeiska ICTS-sektorn. De delade med sig av sina erfarenheter och lärde sig om initiativ på europeisk och global nivå som syftar till att sätta stopp för våld och trakasserier på arbetsplatsen. De utbytte också information om strategier mot trakasserier och förebyggande av våld i olika länder och företag och för att ytterligare diskutera gemensamma åtgärder för att eliminera negativa metoder genom att stärka den sociala dialogen och genomföra lämpliga förebyggande mekanismer.

Enligt workshopdeltagarna uppfattas våld som ett externt problem, där könsrelaterat våld är den vanligaste aggressionen. Våld från tredje part förekommer särskilt i kontaktcenter, butiker och andra områden med kundkontakt. I detta sammanhang är det positivt att många företag inom ICTS-sektorn redan har en övergripande antidiskrimineringspolicy om våld och trakasserier, vissa till och med en fristående policy.

"Vi måste ta itu med detta viktiga ämne och hitta lösningar även i kollektivavtalen, särskilt när det gäller den brådskande frågan om externt våld", säger Daniel Hügli, ordförande för ICTS på UNI Europa .

Det har gått nästan tre år sedan ILO antog konvention 190 om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet i juni 2019, men hittills har endast 19 länder i världen ratificerat den - och endast sex av dem i Europa.

EU:s sektorsövergripande riktlinjer för att undanröja våld och trakasserier i tjänstesektorn bör baseras på en integrerad, övergripande och jämställdhetsinriktad strategi som stärks av den sociala dialogen. Det är absolut nödvändigt att ILO C190 ratificeras i alla EU:s medlemsstater", säger Amel Selma Djemail, direktör för lika möjligheter på UNI Europa .

Workshopen avslutades med en brainstorming om vad som bör ingå i de sektorsövergripande riktlinjerna som kommer att utvecklas under projektets gång och presenteras vid slutkonferensen nästa år. Viktiga punkter som framkom i diskussionerna var vikten av att öka medvetenheten och utbilda både chefer och anställda, samt behovet av att identifiera hot i ett tidigt skede. Den sociala dialogen och kollektivavtalen är verktyg för att bygga upp arbetsplatspolicyer som bör omfatta ett starkt skydd mot diskriminering, våld och trakasserier och som innehåller bestämmelser om förebyggande, genomförande och övervakningsmekanismer. Deltagarna kommer att följa upp dagens evenemang och föra in resultaten av diskussionen i arbetet med en gemensam förklaring om våld i den europeiska branschvisa sociala dialogen för telekom.

"ICTS-facken spelar en viktig roll i kampen mot våld och trakasserier. Genom att samla in exempel på god praxis, öka medvetenheten om våldets många ansikten och ta upp detta i kollektivavtalen kan vi bidra till att skapa en säkrare och mer inkluderande arbetsplats för alla", betonade Birte Dedden, UNI Europa ICTS-direktör.

Ojämlikheten mellan kvinnor och män kvarstår i arbetslivet i många olika former, från karriärmöjligheter och utvecklingsmöjligheter till olika villkor. Syftet med detta sektorsövergripande projekt UNI Europa Equal Opportunities är att bidra till att få slut på våld och trakasserier på jobbet och ta itu med våld i hemmet, eftersom hemmet har blivit den nya arbetsplatsen i och med det ökande distansarbetet.

Genom detta projekt avser UNI Europa att: 

  • Fortsätta kampanjen för ratificering av ILO-konvention 190 och rekommendation 260; 
  • Utbilda och informera om de verktyg och mekanismer som finns tillgängliga för att förebygga våld och trakasserier i arbetslivet; 
  • uppmuntra medlems- och arbetsgivarorganisationer att använda kollektiva förhandlingar som ett verktyg för att uppnå dessa mål; 
  • ta itu med löne- och pensionsskillnaderna mellan könen för att ta itu med frågan om ekonomiskt våld; 
  • diskutera innehållet i utkastet till EU:s direktiv om insyn i löner; 
  • uppmuntra aktivt deltagande i kampanjer, aktiviteter, marscher och protester; 
  • bekämpa alla former av social tillbakagång; 
  • stödja en mångfacetterad gemensam strategi för arbetsmarknadens parter, inklusive utbyte av bästa praxis för att bekämpa utslagning och diskriminering på arbetsplatsen samt utveckling av en kultur på arbetsplatsen som bygger på delaktighet och där integration och mångfald är en prioritet; 
  • och utarbeta sektorsövergripande EU-riktlinjer för tjänstearbetare om förebyggande av våld och trakasserier i arbetet.

För mer information om projektet och eventuella presentationer, vänligen kontakta: Amel Selma Djemail eller Birte Dedden.

Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén