Internationella kvinnodagen: hälsa och säkerhet på arbetsplatsen ur ett genusperspektiv

Internationella kvinnodagen: hälsa och säkerhet på arbetsplatsen ur ett genusperspektiv

Kvinnors rättigheter omfattar arbete i en säker och hälsosam miljö som skyddas av deras fackföreningar. Den 8 mars 2022, Internationella kvinnodagen, fokuserar UNI Europa Equal Opportunities på kvinnors hälsa på arbetsplatsen och ökar medvetenheten om behovet av att inkludera ett jämställdhetsperspektiv i arbetsmiljöpolitiken.

Kampanjen #WOMENOHS syftar till att förstå de frågor som påverkar kvinnor på arbetsplatsen och att synliggöra dessa frågor. Viktiga ämnen som reproduktiv och sexuell hälsa, kvinnors hälsa (äggstocks- och bröstcancer), psykisk hälsa, graviditet och förlust samt hög exponering för kemikalier i kvinnodominerade arbeten kommer också att tas upp. Arbetande kvinnor och deras fackföreningars roll i hälso- och säkerhetsåtgärder på arbetsplats-, företags- och sektorsnivå är avgörande för att se till att denna politik svarar mot verkliga behov och ger effektiva åtgärder.

Det går inte längre att förneka att arbetsbelastningen och de arbetsrelaterade riskerna för kvinnor på arbetsplatsen ofta underskattas och att de skiljer sig särskilt mycket från de risker som deras manliga kollegor möter. Dessa skillnader erkänns ofta inte i arbetsmiljöpraxis. Den8 mars, den internationella kvinnodagen, uppmärksammar UNI Europa Equal Opportunities dessa skillnader och bidrar till att förbättra organisationers hälsa och säkerhet på områden som främst berör kvinnor.

Kvinnor i arbetslivet är ofta verksamma inom specifika sektorer med specifika typer av arbetsuppgifter. De har ofta dubbla ansvarsområden på jobbet och hemma. De utför arbeten som felaktigt antas vara säkra och enkla och är underrepresenterade på chefs- och ledningsnivå. Arbetstagare inom vård, hår och skönhet, handel, städning och andra feminiserade sektorer ställs inför dessa frågor. Det måste införas en politik som är anpassad för att tillgodose dessa arbetstagares särskilda behov.

"På UNI Europa Equal Opportunities tror vi på att skapa inkluderande arbetsplatser där alla har möjlighet att delta fullt ut. Detta deltagande är centrerat kring förmågan att utföra uppgifter och plikter i en säker och hållbar arbetsmiljö. I det avseendet strävar vi efter ett jämställdhetsperspektiv i arbetsmiljöpolitiken. Många kvinnodominerade sektorer och yrken innehåller till exempel arbetsuppgifter som gör att arbetstagarna löper större risk att utveckla MSD och andra risker", förklarade Carol Scheffer, ordförande för kvinnokommittén på UNI Europa .

"Vi är också mycket medvetna om behovet av att ta upp ämnen som reproduktiv hälsa, kvinnors hälsa (äggstocks- och bröstcancer), psykisk hälsa, graviditet och traumatiska upplevelser av graviditetsförluster. Inför Internationella kvinnodagen 2022 lanserar vi vår kampanj för att belysa behovet av ett genusperspektiv för OHS. Detta kommer att vara relevant för alla UNI-anslutna medlemmar oavsett plats eller sektor och vi uppmuntrar ert deltagande i denna viktiga fråga."

"Som vår 2022-kampanj klargör ingår det i kvinnors rättigheter att arbeta i en säker och hälsosam miljö som skyddas av facket. UNI Europa Equal Opportunities välkomnar den "nollvision" om arbetsrelaterade olyckor och det välbehövliga jämställdhetsfokuset på säkerhet och hälsa på arbetsplatsen som Europeiska kommissionen har lagt fram", säger Amel Selma Djemail, UNI Europa Equal Opportunities Director. "På Internationella kvinnodagen 2022 uppmanar vi återigen till EU-direktiv om arbetsrelaterade muskuloskeletala sjukdomar (MSD) och psykosociala risker (PSR) som kommer att skydda tjänstearbetare i hela Europa. Det är brådskande att identifiera risker och förebyggande åtgärder för kvinnor, migrerande arbetstagare och HBTQ+-arbetare som är särskilt sårbara och utsatta för MSD och PSR, så att en könsdimension i genomförandet av dessa riktlinjer är avgörande."

I dag välkomnar UNI Europa Equal Opportunities även följande den historiska gemensamma förklaringen om mångfald, integration och icke-diskriminering från försäkringssektorn inom ramen för den sociala dialogen.. Detta utmärkta initiativ kommer i rätt tid eftersom de hälso- och säkerhetsfrågor som verktyget omfattar är viktiga prioriterade arbetsområden för EU:s institutioner och beslutsfattare.

 

Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver.

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén