Gemensamt uttalande: Skydda arbetstagare inom telekommunikation mot våld och trakasserier

Gemensamt uttalande: Skydda arbetstagare inom telekommunikation mot våld och trakasserier

Arbetsmarknadens parter inom telekommunikationssektorn, företrädda av European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO) och UNI Europa ICTS, det europeiska fackförbundet för arbetstagare inom IKT och relaterade tjänster, fördömer härmed allt våld och alla trakasserier på arbetsplatsen.

Vi är medvetna om att våld och trakasserier på arbetet är allvarliga problem som påverkar både arbetstagarna och organisationen. Vi har åtagit oss att arbeta tillsammans för att eliminera alla former av våld och trakasserier på våra arbetsplatser, inklusive könsrelaterat våld och trakasserier, och för att främja en sund och säker arbetsmiljö för alla.

Intimidering och diskriminering är ett stort hot mot en god psykisk hälsa (OECD, 2019). Enligt Eurofounds europeiska telefonundersökning om arbetsvillkor i Europa var särskilt tjänste- och försäljningsarbetare måltavla för olika typer av hotelser (12 %). Undersökningen visar att "cirka 4 % av kvinnliga tjänste- och försäljningsarbetare rapporterade att de hade fått oönskad sexuell uppmärksamhet, och 7 % rapporterade att de hade upplevt våld, mobbning eller trakasserier". [1]".

Vi vill se till att frågan om våld och trakasserier på arbetsplatsen behandlas genom social dialog och kollektiva förhandlingar mellan fackföreningar och arbetsgivare, och att arbetstagarnas tillämpliga medbestämmanderätt när det gäller hälsa och säkerhet på arbetsplatsen respekteras.

I detta sammanhang erkänner vi att det finns könsskillnader i hur anställda upplever våld på jobbet. Som en del av detta övergripande åtagande kommer vi att öka medvetenheten om genusmedvetna metoder, ta itu med könsrelaterade ojämlikheter i arbetsförhållandena och eliminera alla former av våld mot kvinnor i arbetet, inklusive sexuella trakasserier. Vi erkänner att våld i hemmet påverkar arbetsklimatet och att arbetsgivare i samarbete med sina fackliga partner kan integrera lämpliga stöd- och säkerhetsåtgärder för offer för våld i hemmet i sin politik genom kollektivavtal. Covid-19-pandemin och det massiva införandet av distansarbete och nya former av hybridarbete har ökat problemet med våld i hemmet och måste behandlas som en arbetsrelaterad fråga[2].

Vi är också fast beslutna att se till att alla arbetstagare är säkra mot våld och trakasserier från tredje part, sexuella trakasserier och diskriminering. Våld och trakasserier från tredje part avser övergrepp som personalen kan utsättas för på arbetsplatsen och som inte är ett resultat av en arbetskamrat. Detta omfattar fall som att en tekniker attackeras av en medlem av allmänheten, att en anställd i ett kontaktcenter trakasseras av en kund eller att en anställd utsätts för cybermobbning.

Vi åtar oss att samarbeta för att se till att alla arbetstagare kan utföra sina arbetsuppgifter i en säker miljö som är fri från alla former av våld och trakasserier och att främja "arbetet" som en säker plats för alla individer. Mer konkret förväntar vi oss att integrera de relevanta resultaten och rekommendationerna i handlingsplanen för EU:s sektorsövergripande riktlinjer för arbetsmarknadens parter för att ta itu med och förebygga våld och trakasserier från tredje part i samband med arbete (2010 ) samt rekommendationerna från EU:s projekt för sektorsövergripande social dialog: "Eliminering av våld och trakasserier i arbetslivet".

För att genomföra dessa mål kommer vi att främja social dialog och kollektiva förhandlingar för att bygga upp heltäckande strategier och inrätta eller förstärka mekanismer för genomförande och övervakning. Vi kommer också att dela med oss av bästa praxis när det gäller tillgång till rättsmedel, stöd till offer, verktyg och utbildning.

Vi kommer att öka medvetenheten i tillgängliga format när det är lämpligt. Vi kommer att stödja arbetsgivarna i deras arbete med att vidta relevanta åtgärder för att så långt det är praktiskt möjligt förebygga våld och trakasserier i arbetslivet.

Ett heltäckande tillvägagångssätt för att förebygga våld och trakasserier på arbetsplatsen börjar med en stabil policy. När det gäller hanteringen av säkerhet och hälsa på arbetsplatsen tar ett övergripande tillvägagångssätt hänsyn till de psykosociala riskerna med våld och trakasserier, inklusive deras effekter på individer, grupper och organisationer.

Nästa steg är att identifiera faror och bedöma riskerna. Detta innefattar att inse vad som kan utlösa våld eller trakasserier på arbetsplatsen och hur det kan förebyggas.

När riskerna har identifierats måste arbetstagarna informeras om dem. De behöver information om vad som kan orsaka våld eller trakasserier på jobbet och hur det kan förebyggas. Utbildning är också viktigt för att se till att arbetstagarna är medvetna om de risker de kan utsättas för på arbetsplatsen. Arbetstagarna behöver utbildning i hur de kan känna igen när de riskerar att utsättas för våld eller trakasserier på arbetet.

Det behövs också utbildning för att säkerställa effektiva, säkra och pålitliga klagomålsmekanismer, inklusive utbildning för anställda om hur de ska rapportera incidenter om de inträffar. De anställda måste vara säkra på att det finns en säker arbetsmiljö där de kan ta upp frågor om våld och att deras problem kommer att behandlas på ett känsligt, professionellt och konfidentiellt sätt. Detta gäller även vittnen och visselblåsare.

Arbetsledare måste också utbildas i hur man bäst hanterar klagomål om trakasserier och sexuella övergrepp på arbetsplatsen och känna till de stöd och åtgärder som finns tillgängliga för drabbade anställda. Arbetsledare måste också vara medvetna om att de inte får delta i någon form av diskriminerande beteende mot andra inom den egna organisationen.

De sociala partnerna fördömer också alla former av cybervåld, som till skillnad från andra former av våld ofta kommer från anonyma förövare. Arbetsmarknadens parter erkänner också det arbete som utförs av ETNO:s arbetsgrupp för barnskydd, som syftar till att skapa en gemensam förståelse och ökad medvetenhet för att hjälpa ETNO:s medlemmar att identifiera och förstå befintliga och potentiella risker, nya trender, anta nya åtgärder och förbättra befintliga ramar, och på så sätt bidra till att göra IKT-tjänster och användningen av dem säkrare för barn.

Arbetsmarknadens parter inom telekommunikationssektorn är medvetna om att alla organisationer kan befinna sig på olika nivåer i arbetet mot våld och trakasserier. Vi strävar dock efter att efterlikna, främja en gemensam medvetenhet och utveckla andra lämpliga åtgärder, i enlighet med varje organisations särdrag och kompetens.

Lise Fuhr, generaldirektör för ETNO: "Det finns ingen plats för våld på arbetsplatsen och alla typer av trakasserier måste fördömas till fullo. Det är genom en öppen och inkluderande dialog som vi fullt ut kan utnyttja vår innovativa potential, stärka vårt sociala engagemang och främja vårt kreativa tänkande. Att se till att människor är säkra på jobbet är centralt för ett företags framgång.

Oliver Roething, regionsekreterare, Uni Europa: "Det är genom att arbeta tillsammans som vi tar itu med våld och trakasserier i arbetslivet. Det är fantastiskt att få räkna arbetsgivare inom IKT-sektorn som partner i detta viktiga arbete. Förebyggande, klagomålsmekanismer och effektiva åtgärder kräver utbildning, tillämpning och övervakning. Detta starka uttalande visar vår gemensamma beslutsamhet att uppnå dessa mål tillsammans", säger Oliver Roethig, regionsekreterare för UNI Europa.

Detta åtagande är inspirerat av:

  1. ILO:s konvention 190 om våld och trakasserier (2019)
  2. EU:s sektorsövergripande riktlinjer för arbetsmarknadens parter för att hantera och förebygga våld och trakasserier från tredje part i samband med arbete (2010).
  3. ETNO och UNI Europa ICTS är partner i EU:s projekt för sektorsövergripande social dialog: "Eliminering av våld och trakasserier i arbetslivet" (VS/2021/0041).
  4. Gemensamt uttalande från UNI Europa ICTS och representanter för telekombranschen Attacker mot anställda inom telekombranschen.

[1] Eurofound (2022), Working conditions in the time of COVID-19: Implications for the future, European Working Conditions Telephone Survey 2021 series(Working conditions in the time of COVID-19: Implikationer för framtiden (europa.eu))

[2] Enligt en Eurobarometerundersökning (mars 2022) anser 77 % av kvinnorna i EU att COVID-19-pandemin har lett till en ökning av fysiskt och emotionellt våld mot kvinnor i deras eget land.(https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220223IPR23904/new-eurobarometer-survey-highlights-severe-impact-of-covid-19-pandemic-on-women)

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)