Personliga tjänster och hushållstjänster 2023

18.01.23

Vård

Social dialog

Gott nytt år från de sociala partnerna inom PHS - Låt oss bygga upp den sociala dialogen inom PHS-sektorerna på alla nivåer.

Personliga tjänster och hushållstjänster 2023

Arbetsmarknadens parter (arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer) inom personliga tjänster och hushållstjänster - EFFAT, EFFE, EFSI och UNI Europa - har gemensamt publicerat följande nyårsbudskap, som kan laddas ner som PDF här.

Vi önskar dig ett gott nytt år fyllt av hälsa och framgång.

Förra året var ett stort år för oss som arbetsmarknadsparter inom personliga tjänster och hushållstjänster (PHS), som sysselsätter nästan 5 procent av den totala arbetskraften i EU.

Genom att ömsesidigt erkänna varandra som sociala partner inom PHS-sektorerna och anta en gemensam strategi för de två följande åren har vi arbetat för att öka erkännandet av PHS-sektorerna.

Vi stod i centrum för påverkansaktiviteterna kring EU:s vårdstrategi och gav en stark röst åt PHS-sektorerna, dess arbetskraft, arbetsgivare och intressenter. Med stöd av parlamentsledamot Sirpa PIETIKÄINEN och i närvaro av parlamentsledamöter från de olika politiska grupperna höll vi en konferens i Europaparlamentet med titeln "European Care Strategy: What opportunities for PHS sectors?". Evenemanget blev en stor framgång med deltagande av olika företrädare från fem regeringar.

Vi publicerade också en gemensam uppmaning till Europeiska kommissionen att främja ett fullständigt erkännande av sektorerna och arbetstagarna inom hälso- och sjukvården så att deras bidrag och behov beaktas på lämpligt sätt.

Som en del av vårt åtagande att bygga upp kapaciteten hos arbetsmarknadens parter och förbättra den sociala dialogen på EU-nivå och nationell nivå har vi ansökt om ett gemensamt EU-projekt för att främja den sociala dialogen inom PHS-sektorerna, och vi förväntar oss ett svar i februari. Projektet kommer att hjälpa oss att förbättra arbetsvillkoren och normerna genom kollektiva förhandlingar samt stödja arbetsgivare och arbetstagare inom PHS-sektorn för att uppnå rättvisa och säkra arbetsplatser.

I egenskap av arbetsmarknadsparter har vi lyft fram det dominerande problemet med odeklarerat arbete inom PHS-sektorerna. I mars 2022 inbjöds vi att bidra till ett onlineseminarium som anordnades av ELA/European Platform Tackling Undeclared Work in the care and Personal and Household Services sector. Som en uppföljning av seminariet publicerade EFFAT, EFFE, EFSI och UNI Europa en uppsättning gemensamma rekommendationer där medlemsstaterna, Europeiska arbetsmyndigheten och Europeiska kommissionen uppmanas att genomföra konkreta åtgärder som bidrar till att minska odeklarerat arbete inom PHS.

Kristjan Bragason, EFFAT:s generalsekreterare, påminner om att "hushållsarbetare är bland de mest utsatta arbetstagarna i Europa, men ändå så viktiga. Eftersom de inte erkänns är de fortfarande undervärderade och har samma grundläggande rättigheter som alla andra arbetstagare. Den sociala dialogen är avgörande för att deras rättigheter ska erkännas, både i Europa och på nationell nivå. Hushållsarbete är arbete och hushållsarbetare kan inte vänta längre.

Marie Beatrice Levaux, EFFE:s ordförande, efterlyser "ett år 2023 fullt av synergier mellan arbetsmarknadens parter. Jag är övertygad om vår ömsesidiga förmåga att förstå varandra för att sätta hemvården i centrum för EU:s socialpolitik".

Herwig Muyldermans, EFSI:s ordförande, säger: "Betydande framsteg har gjorts under det senaste året och vi välkomnar detta. EFSI är djupt engagerad i att föra en strukturerad och starkare dialog på EU-nivå för att hjälpa sektorn att få det erkännande den förtjänar och att möta de många utmaningar den står inför, till gagn för både arbetstagare och användare".

UNI Europa Regionsekreterare Oliver Roethig säger att "Att ta itu med odeklarerat arbete, arbetskraftsexploatering och låg täckning av kollektiva förhandlingar: vårt gemensamma arbete under 2022 visade att de utmaningar som hemtjänst- och PHS-personal står inför endast kan hanteras genom kollektiva förhandlingar och en stark social dialog på alla nivåer. Som europeiska arbetsmarknadsparter inom PHS bekräftar vi på nytt vårt engagemang för ett ökat erkännande av PHS-arbetstagarna och PHS-sektorerna under de kommande åren."

Med vår nya strategi på plats för nästa år kommer vi som sociala partner i PHS att fortsätta att främja åtgärder för att uppnå de relaterade målen i vårt arbetsprogram för 2023 och ta itu med eventuella ytterligare relevanta utmaningar genom ett gediget sektorsinriktat påverkansarbete. Vi kommer särskilt att bidra till EU:s kompetensår 2023.

Vårt gemensamma arbete har banat väg för ökat värde, erkännande och professionalisering av en ständigt växande och efterfrågad sektor som - samtidigt som den sysselsätter ett stort antal av nästan 10 miljoner arbetstagare - har några av de mest osäkra arbetsvillkoren i Europa.
Slutligen är det med sorg som vi delar med oss av att Myrtle Witbooi, ordförande för International Domestic Workers Federation, har gått bort.
Samtidigt som vi sörjer henne firar vi hennes inspirerande arv som en livslång kämpe, aktivist och fackföreningsledare som gjorde så mycket för att erkänna hushållsarbetare världen över.

Möten och evenemang

2023

26

Sep

-

26

Sep

Private Equity inom kritiska tjänster: en endagskonferens

Vård

Rengöring/säkerhet

Plats: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), Bryssel

Tid: 09:00 - 16:30 CET

27

Sep

-

27

Sep

UNI Europa Möte i styrkommittén för handel

Handel

Plats: Bryssel, personligen
Tider: kommer ännu att bekräftas.

28

Sep

-

28

Sep

UNI Europa Möte i arbetsgruppen för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.