Postkunskaper och arbetsmiljö i den digitala eran - projektrapport

Postkunskaper och arbetsmiljö i den digitala eran - projektrapport

Den europeiska postsektorn fortsätter att förändras och diversifieras när det gäller produkter och tjänster. Finanskrisen som inleddes 2008, den fullständiga liberaliseringen av sektorn och den europeiska sociala och ekonomiska politik som lanserades i början av Covid-19-pandemin har påverkat och fortsätter att påverka sektorn. Digitaliseringen inom postsektorn har drastiskt påverkat både traditionella och nya yrkesprofiler inom alla yrkesområden inom postsektorn.

Arbetsgruppen för utbildning, hälsa och säkerhet inom kommittén för social dialog inom den europeiska postsektorn (SDC) genomförde projektet: Kompetens och arbetsmiljö inom postsektorn i den digitala eran.

Projektet möjliggjorde en djupgående analys av två huvudområden: digitaliseringens inverkan på kompetens och utbildning och digitaliseringens inverkan på arbetsmiljön. Projektet omfattade följande arbetsområden: Backoffice-verksamhet, leveransverksamhet, nätverk av postkontor. Det möjliggjorde en gemensam reflektion över de färdigheter som behövs i en ständigt föränderlig arbetssituation, med tanke på hur fenomen som digitalisering och e-handel påverkar sektorn. Undersökningen bekräftar att utbildning och omskolning av de anställda spelar en viktig roll för att hantera de genomgripande förändringar som påverkar sektorn, särskilt digitaliseringen.

Kompetensbehovet blir alltmer strategiskt, särskilt för nya produkter och tjänster som påverkar postsektorn på grund av diversifieringsprocessen. Särskilt strategiskt är dessutom den ökande betydelsen av mjuka färdigheter för att kunna genomföra nya produkter och tjänster, som ofta är av nära karaktär. Projektet behandlade de framväxande relationerna mellan digital omvandling, nya färdigheter och arbetsmiljöer. Vid sidan av digitaliseringen fokuserade studien också på COVID-19:s framtida inverkan på postsektorn, en fråga som är nära sammanflätad med den digitala accelerationen. Projektet tog också upp Covid-19-pandemins inverkan på metoderna för utbildnings- och omskolningsprogram. Undersökningen omfattar förändringarna i arbetsuppgifter, färdigheter och arbetsmiljöer inom tre viktiga yrkesområden inom postsektorn: Backoffice-verksamhet, utdelning och nätverk av postkontor. Undersökningen bygger på flera olika verktyg för datainsamling och kombinerar skrivbords- och fältstudier samt primära och sekundära källor. Intressenterna gav feedback under de seminarier som anordnades för varje yrkesområde. I rapporten om referensramen för kompetens och arbetsmiljö sammanfattas de viktigaste resultaten för varje område. Slutkonferensen fokuserade på övergripande trender och jämförelser mellan yrkesprofilerna. Slutrapporten finns här på följande adress Engelska, Franska, och Tyska.

Referensramar för kompetens och arbetsmiljö

Back-office-verksamhet

När det gäller backoffice-verksamheten är det inte tänkt att uppgifterna ska förändras i någon större utsträckning inom den närmaste framtiden. Ett skifte i den teknik som används i backoffice-verksamheten kan dock orsaka störningar i etablerade rutiner. När det gäller framtida färdigheter kommer denna arbetsprofil under de kommande fem åren att behöva mjuka färdigheter (kritiskt tänkande, aktivt lyssnande, tidshantering) i högre grad än någon teknisk "hård färdighet". De viktigaste framtida arbetsuppgifterna är dock att "inhämta information" och "interagera med datorer", vilket i viss mån kräver digitala färdigheter. Utbildningen inom detta yrkesområde anses vara något bristfällig, särskilt när det gäller mjuka färdigheter, vars framtida betydelse kräver särskilda utbildningsinitiativ. När det gäller hälsa och säkerhet kan införandet av samarbetsrobotar och den påbörjade övergången till ett "smart lager" bidra till att minska den fysiska belastningen. Men andra tekniska framsteg, t.ex. bärbar utrustning, kan leda till mer stress för arbetstagarna. Den sociala dialogen kan vara en mildrande faktor och bidra till att minska denna stress. När det gäller bärbar teknik kan kommunikation mellan arbetstagare och arbetsgivare för att fastställa tydliga gränser för vilken typ av data som kan samlas in minska den stress som orsakas av införandet av sådan teknik.

Leverans av postförsändelser

De framtida arbetsuppgifterna för den här yrkesprofilen kommer att förändras drastiskt under de kommande fem åren, med tanke på det antal nya tjänster som postombud kommer att tillhandahålla. Det kan handla om gränssnitt mot digitala enheter, datainsamling, energidiagnostik, närhetstjänster och leverans av viktiga varor. Framtida färdigheter omfattar förtrogenhet med apparater och nya förfaranden, motståndskraft, produktspecifika färdigheter och kunskaper. Mjuka färdigheter är mycket viktiga för den här profilen, särskilt med tanke på digitaliseringen av sektorn. Utbildningsmetoderna är inte lämpliga för alla framtida färdigheter. Till exempel är just-in-time-lärande lämpligt för mindre tekniska uppdateringar och för att lära sig snabba förfaranden, men personlig inlärning är nödvändig för mjuka färdigheter och för större tekniska förändringar (t.ex. införandet av en ny enhet). När det gäller hälsa och säkerhet kommer införandet av autonoma mobila robotar för att hjälpa budbäraren, vilket skulle kunna bidra till att minska stressen och förbättra säkerheten, troligen inte att införas i någon större omfattning inom den närmaste framtiden. Samtidigt visar den insamlade informationen att det finns en viss oro för den potentiella stress som orsakas av minskad interaktion mellan kollegor till följd av COVID-19-pandemin och en oro för plattformsarbete. Förbättrad kommunikation med de anställda och utbildning med lämpliga metoder kan minska dessa obehagliga faktorer.

Nätverk för postkontor

De framtida arbetsuppgifterna för denna yrkesprofil förväntas förändras avsevärt inom en snar framtid, eftersom nya tjänster börjar tillhandahållas på postkontoren. De nya arbetsuppgifterna kommer framför allt att omfatta rådgivning om försäkringar, energitjänster och finansiella frågor, kännedom om nya förfaranden och ökad interaktion med allmänheten. För att upprätthålla det nya tjänsteutbudet kommer det att krävas ny kompetens under de kommande fem åren: relationell kompetens, produktspecifik kompetens och kunskap (i förhållande till de nya tjänsterna), mjuka färdigheter för både postmästare och posttjänstemän. Utbildningen kan förbättras, särskilt för posttjänstemän och för särskilda ämnen, dvs. mjuka färdigheter, både när det gäller kvalitet och kvantitet. Hälso- och säkerhetsrisker omfattar dålig hållning, ögonbesvär och andra negativa effekter av den stillasittande kontorslivsstilen, samt stress för de nya rollerna. Den sociala dialogen har identifierats som en mildrande faktor när den används för att förespråka en striktare åtskillnad mellan utbildningstid och arbetstid samt mellan arbetstid och fritid.

Tvärgående resultat

Digitalisering

För varje ny profil planeras en viss grad av teknisk förbättring inom den närmaste framtiden. Sådana tekniska förändringar anses vara potentiellt användbara för arbetsprofilerna, både när det gäller att minska den fysiska belastningen och att effektivisera repetitiva förfaranden. Några av förändringarna är: ny programvara, bärbara enheter och nya maskiner för att hantera tunga vikter för backoffice-verksamhet; nya bärbara enheter och nya appar och förfaranden i samband med de nya närhetstjänster som tillhandahålls för utdelning av postförsändelser; ny programvara och nya förfaranden för försäkring, energi, uppkoppling och finansiella tjänster. Störningar i etablerade arbetsrutiner, bristande förtrogenhet med ny utrustning och otillräcklig utbildning kan dock också utgöra en allvarlig stressfaktor. När det gäller leverans av postförsändelser och postnätverk är de tekniska förändringarna utformade för att passa in i nya affärsmodeller och tjänsteerbjudanden. Graden av digitalisering i EU är inte homogen. I vissa områden i Europa befinner sig den digitala övergången fortfarande i sin inledande fas. De nuvarande digitaliseringstrenderna har påskyndats av COVID-19-pandemin, och länder där postanställda inte har något e-postkonto eller där postkontor inte är utrustade med teknisk utrustning har tvingats påskynda den omvandling som i andra länder tog årtionden.

Mjuka färdigheter

På grund av den enorma inverkan som digitaliseringen har på postsektorn är framtidens viktigaste färdigheter mjuka färdigheter, t.ex. kritiskt tänkande, problemlösning, aktivt lyssnande, relationella färdigheter som aktivt lyssnande och förståelse för behov. Dessa färdigheter har genomgående rankats i topp när det gäller framtida kompetensbehov inom alla tre yrkesområden. De färdigheter som krävs för att bemästra en enskild teknisk förändring är mycket ofta mikrofärdigheter, dvs. mindre förändringar i förfaranden som kan läras in utan alltför stora ansträngningar. Den verkliga obehagliga faktorn, enligt vår undersökning, är de kontinuerliga uppdateringarna och tekniska förbättringarna, deras takt och frekvens, som kan vara destabiliserande. Mjuka färdigheter är avgörande för att man ska kunna bli motståndskraftig och anpassa sig till den ständiga omvandlingen av sektorn. De mjuka färdigheternas allestädes närvarande betydelse är ett direkt resultat av den allestädes närvarande förändringen inom alla tre yrkesområdena.

COVID-19

COVID-19 hade en betydande inverkan på alla yrkesprofiler och på praktiskt taget alla aspekter av postsektorn. När det gäller digitaliseringen orsakade den plötsliga accelerationen av den digitala omvandlingen obehag i de europeiska länder där en sådan process var i sin linda. När det gäller arbetsrutiner tvingade pandemin postoperatörerna att införa hälso- och säkerhetsprotokoll (t.ex. avseende masker, handskar, begränsning av antalet personer som får vistas på postkontoret). Dessutom ändrades befintliga förfaranden för att ta hänsyn till hälsoproblem (t.ex. insamling av signaturer, betalningssätt). Pandemin påskyndade också den redan existerande övergången från brev till paket (som troligen kommer att fortsätta) och orsakade en ökning av e-handeln (som troligen kommer att sjunka till nivåerna före COVlD-19). När det gäller färdigheter kräver de nya förfaranden som ska genomföras nya färdigheter och ny utbildning om dessa färdigheter, samt särskild kunskap om sanitär utrustning. Slutligen, när det gäller utbildning, infördes nya ämnen som kräver utbildning och e-lärande blev den enda utbildningsmetoden, trots att det inte var den lämpligaste metoden för en rad olika målkompetenser.

Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén