Skriv ut din framtid

Skriv ut din framtid

Tryckta produkter är viktiga och det är även de människor som skapar dem. För att säkerställa den grafiska sektorns konkurrenskraft i Europa måste vi arbeta tillsammans för att främja bilden av trycksaker och se till att vi både utrustar och inspirerar framtida generationer. Projektet Print Your Future (VP/2019/001/0061: Attracting new skilled workforce for quality jobs in the European graphic industry), som samordnas av Intergraf tillsammans med UNI Europa Graphical & Packaging, stöder rekrytering och sysselsättning inom den europeiska grafiska sektorn - och hjälper företag att anställa de bästa talangerna och säkra en ljus framtid för den grafiska industrin. Projektet avslutades efter två års arbete.

Skriv ut ditt framtida projekt
Projektet Print Your Future(www.printyourfuture.eu) utformades och samordnades av de europeiska arbetsmarknadsparterna för den grafiska sektorn: Intergraf (som företräder arbetsgivarna) och UNI Europa Graphical & Packaging (som företräder arbetstagarna). Projektet finansierades av Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, sociala frågor och inkludering och stöddes av fyra landsexperter: Association of Estonian Printing and Packaging Industry - AEPPI (Estland), Stuttgart Media University (Hochschule der Medien Stuttgart) (Tyskland), GOC (Nederländerna) och Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transformadoras do Papel - APIGRAF (Portugal). Projektet fick också stöd av en teknisk expert: Spin360.

Slutrapport
En slutrapport som utarbetats av Intergraf och projektkonsulten SPIN360 finns tillgänglig HÄR. Rapporten innehåller en detaljerad beskrivning av Print Your Future-projektet, nämligen projektmål, metodik, viktiga projektresultat, som fakta och siffror om rekrytering och anställning av ungdomar, kommunikations- och spridningsaktiviteter, en förteckning över bästa praxis i Europa och resultat av undersökningar som har genomförts.

Verktygslåda för bästa praxis
Ett av de viktigaste resultaten av Print Your Future-projektet var en verktygslåda för bästa praxis för rekrytering och anställning. Ladda ner den gratis för att lära dig mer om hur man hittar, lockar och behåller nästa generation inom den europeiska grafiska sektorn. Verktygslådan riktar sig till företag, föreningar och fackföreningar - samt till alla andra intressenter med intresse för rekrytering och sysselsättning inom den grafiska industrin.

LADDA NER VERKTYGSLÅDAN FÖR BÄSTA PRAXIS HÄR

Ta en titt på verktygslådan och låt dig inspireras! Den finns tillgänglig gratis på 8 språk: Det finns ett gratis språk på 8 språk: engelska, estniska, franska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, tyska och holländska.

 

Slutkonferens

Slutkonferensen för projektet Print Your Future Project ägde rum i Bryssel och online onsdagen den 3 november 2021. Nästan 40 personer deltog personligen och ytterligare 65 personer online. Delegater deltog från hela Europa och utanför, med 26 länder representerade. Bland deltagarna fanns Europeiska kommissionen, nationella och europeiska tryckerisammanslutningar, tryckerier, fackföreningar, press, utbildningsanordnare, offentliga organ, HR-specialister och ungdomar inom sektorn.

Specialiserade talare deltog tillsammans med projektpartner och landsexperter för att fördjupa sig i frågor om rekrytering och sysselsättning inom den europeiska grafiska sektorn. Evenemanget modererades av Jos Steutelings, VIGC:s verkställande direktör. Ämnena omfattade bland annat följande:

- Millennials och Gen Z, hur du lockar dem
- Arbetslivet: nästa generation
- Projektets mål och viktigaste resultat
- Verktygslåda för bästa praxis: hur man hittar, attraherar och behåller de bästa talangerna.
- Landinsikt Estland: innovativ kommunikation
- Inblick i Portugal: samarbete med skolor
- Landinsikt Nederländerna: samarbete med ungdomar
- Hantering av personalbindning inom tryckeribranschen
- Resultat och väg framåt

En av de viktigaste slutsatserna var att branschen måste lyssna på unga människor för att lära sig att bli mer attraktiv. Vad vill de ha av sin arbetsgivare och sin karriär? Hur kan tryckeribranschen erbjuda detta? Företagen måste rutinmässigt ställa dessa frågor och - vilket är mycket viktigt - lyssna på och agera utifrån de svar de får. Om de inte gör det kommer det att påverka företagens förmåga att rekrytera rätt personer och i slutändan påverka deras förmåga att förbli konkurrenskraftiga och flexibla på denna dynamiska marknad.

Bristen på ny personal för att fylla de nödvändiga funktionerna påverkar redan konkurrenskraften hos många tryckerier i Europa, så det är dags att agera nu. Många företag har börjat integrera ovanstående råd i sin verksamhet och blomstrar, men andra fortsätter att släpa efter.

Två av de mest slående presentationerna gavs av Rita Estevinha Silva (Portugal) och Bastien Combeau (Frankrike), vinnare av Intergraf Young Talent Award 2021 och 2020. De tog upp hur tryckerier måste anpassa sig för att vara attraktiva för unga människor. Rita framhöll ironin i att "tryckerier till sin natur är verksamma inom kommunikationsbranschen, men att de ofta inte anstränger sig tillräckligt för att marknadsföra sig själva". Hon uppmanade de företag som inte redan gör det att bättre utnyttja digitala verktyg (t.ex. sociala medier) för att locka till sig yngre generationer. Bastien betonade trycksakernas viktiga karaktär och förklarade att tryckerierna måste "visa hur viktig tryckeribranschen är och vad den gör för alla andra sektorer". Du kan ladda ner Ritas och Bastiens bidrag till Intergraf Young Talent Award i sin helhet här.

Vägen framåt

Millennials och Generation Z-skrivare från nutid och framtid har olika förväntningar på sina arbetsgivare och karriärer. Eftersom dessa generationer nu utgör den största gruppen arbetssökande går företag som inte kan rekrytera dem miste om mängder av potentiella talanger - ett problem som bara kommer att öka med tiden. Företagen måste anpassa sig och erbjuda mer än bara en lön. Digitalt uppkopplade arbetsplatser som är stödjande, inkluderande och icke-hierarkiska måste vara normen, och balansen mellan arbete och privatliv måste vara ett ständigt pågående samtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dessutom är trycksaker en kreativ och i sig hållbar sektor. Företagen måste ständigt visa detta - både internt och externt.

Projektet Print Your Future har avslutats, men behovet av att fokusera på och förbättra rekryterings- och anställningsmetoderna inom den europeiska grafiska sektorn är fortfarande viktigt. Detta projekt är en liten del av ett mycket större samtal som branschen måste se till att fortsätta på alla nivåer och i alla länder.

Intergraf och UNI Europa Graphical & Packaging, europeiska arbetsmarknadsparter för den grafiska sektorn och samordnare av projektet Print Your Future, kommer att fortsätta att arbeta med frågor om kompetens och rekrytering inom ramen för vår europeiska sociala dialog. Vi uppmanar de nationella arbetsmarknadsparterna i hela Europa att göra detsamma.

Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén