Arbetstagarna i centrum för den europeiska vårdstrategin

22.07.22

Vård

EU-frågor

Arbetstagarna i centrum för den europeiska vårdstrategin

UNI Europa driver på för att den kommande europeiska vårdstrategin ska stärka fackliga rättigheter, kollektiva förhandlingar, arbetsvillkor, personalstyrka och vård av hög kvalitet. För att se till att arbetstagarnas intressen integreras i strategin har UNI arbetat med viktiga beslutsfattare i EU:s tre lagstiftande institutioner.

"Kvaliteten och säkerheten i den vård som människor får kan inte frikopplas från vårdpersonalens villkor. I efterdyningarna av pandemin finns det en kollektiv uppgörelse om att både vårdtagare och arbetstagare inte får tillräckliga resurser. Vi kommer inte att överge de hundratusentals människor som arbetar inom den privata vårdsektorn. Nu är det dags att driva på för förbättringar och den europeiska vårdstrategin är ett viktigt instrument för att åtgärda de förödande brister som de senaste två åren har avslöjat i hela Europa", säger Oliver Roethig, regionsekreterare för UNI Europa.

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen är den centrala aktören när det gäller att fastställa den europeiska vårdstrategin. UNI:s strategi syftade till att visa att arbetsmarknadens parter och aktieägare har ett gemensamt mål att höja ribban inom vårdsektorn och att visa att starka kollektiva förhandlingar är det viktigaste verktyget som EU kan driva på. För att göra detta ordnade man ett möte mellan Investor Initiative for Responsible Care, som samordnas av UNI, och kommissionsledamoten med ansvar för sysselsättning och sociala rättigheter Nicolas Schmit. Initiativet, som lanserades 2021, samlar mer än 130 institutionella investerare som förvaltar tillgångar till ett värde av 3,7 biljoner euro.

Kommissionsledamot Nicolas Schmit svarade mycket positivt och betonade behovet av en sektoriell kommitté för social dialog inom sociala tjänster. UNI Europa arbetar för närvarande för att främja och stärka ansträngningarna att skapa en inkluderande och representativ sektoriell struktur för social dialog.

"Starka fackföreningar behövs för att upprätthålla ett säkert förhållande mellan patienter och personal, skyddsutrustning och en hanterbar arbetsbelastning som ger vård av hög kvalitet på lång sikt. Det finns en insikt bland alla aktörer att fackföreningar kan ge unika insikter för att driva förändringar inom företag i sektorn. Under det senaste året har våra åtgärder lagt en stark grund för att förbättra företagens politik och praxis genom dialog med investerare", säger Roethig.

Som en del av CSO-koalitionen om långtidsvård skickade UNI ett brev till EU-kommissionen med titeln " EU:s vårdstrategi måste anpassas till Europaparlamentets krav ". I brevet uppmanas att Europaparlamentets resolution ska återspeglas fullt ut i den europeiska vårdstrategin.

Europaparlamentet

UNI Europa har etablerat långvariga relationer med ledamöter av Europaparlamentet i viktiga utskott. Detta har bidragit till att få institutionen att bidra till den europeiska vårdstrategin och stärker vårdpersonalens kollektiva inflytande.

Två parlamentsutskott lade nyligen fram ett gemensamt initiativbetänkande med titeln Mot en gemensam europeisk åtgärd för vård och omsorg. I betänkandet från sysselsättningsutskottet (EMPL) och kvinnoutskottet (FEMM) betonas den viktiga roll som fackföreningarna måste spela inom sektorn för långtidsvård. Betänkandet antogs av Europaparlamentet och syftar särskilt till att främja arbetstagarnas organisationsrättigheter. 

Initiativbetänkanden är det viktigaste instrumentet för Europaparlamentet för att ta initiativ till lagstiftningsåtgärder (vilket också kräver Europeiska kommissionen). Om bestämmelserna skulle införlivas i EU-lagstiftningen skulle det skapa en ny ram för kollektivavtalsförhandlingar inom den bredare vårdsektorn - inklusive personal inom personlig vård och hemtjänst - i hela Europa. Detta betänkande sänder ett starkt budskap till Europeiska kommissionen om att den europeiska vårdstrategin ska se till att vårdarbetarna har ett starkt kollektivt inflytande. UNI Europa lobbade flera parlamentsledamöter och EU-partier, vilket ledde till att flera viktiga punkter som fackliga rättigheter togs med.

"Denna rapport från Europaparlamentet är ett bevis på hur UNI Care Europas organiseringsverksamhet i Central- och Östeuropa och Sydösteuropa och dess påverkans- och lobbyarbete på EU-nivå kan gå hand i hand för att stärka arbetstagarnas rättigheter och bygga upp facklig makt", säger Adrian Durtschi, chef för UNI Care.

Medlemsstater

Genom rådet har EU:s medlemsstater också inflytande över utformningen av den europeiska vårdstrategin. UNI har samarbetat med viktiga allierade för att få fram starka argument för att fackliga krav ska finnas kvar i den slutliga versionen.

I Spanien har fackföreningarna lyckats sätta krisen inom vården högst upp på regeringens dagordning. Nyligen deltog UNI i ett seminarium på hög nivå med Spaniens vicepresident och minister för arbete och social ekonomi Yolanda Diaz, som anordnades av fackförbundet CCOO. Evenemanget fokuserade på att skapa en europeisk strategi för vårdsektorn med ett feministiskt och fackligt perspektiv.

"Vi måste arbeta tillsammans för att genomföra de nödvändiga förändringarna för att uppnå en professionalisering av vårdsektorn med feminismen i centrum", säger Diaz.

"Den stora statliga pakten om vård är en av de centrala delarna i utformningen av 2000-talets nya sociala kontrakt", säger Unai Sordo, CCOO:s generalsekreterare, och understryker vikten av att investera i vård mot bakgrund av pandemin.

UNI:s chef för jämställdhetsfrågor, Veronica Fernandez Mendez, sade vid mötet:

"På alla kontinenter och i alla länder utförs omsorgsarbete av kvinnor. Vi kan inte utesluta att systematisk könsdiskriminering spelar en roll när majoriteten av dem som har ledande befattningar är män och den stora majoriteten av arbetstagarna är kvinnor."

Hon sade att det effektivaste sättet att öka de största utmaningarna för arbetstagarna inom vårdsektorn, särskilt fattiglöner och otillräcklig personalstyrka, är att ge arbetstagarna en röst genom kollektiva förhandlingar.

"Kollektivavtal inom branschen ger arbetstagarna möjlighet att förbättra villkoren i hela branschen och vara en del av lösningen. Det finns tecken på att EU håller på att vakna upp till de underliggande strukturer som undertrycker arbetstagarnas villkor. Om EU menar allvar med att förändra situationen måste beslutsfattarna börja med att kräva att offentlig upphandling - en viktig tryckpunkt inom vårdsektorn - begränsar urvalet till de företag som respekterar arbetstagarnas kollektiva förhandlingsrätt", säger Mendez.

Läs mer om evenemanget på CCOO:s webbplats.

Möten och evenemang

2023

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén

07

Februari

-

08

Februari

UNI Europa Regionalt möte om spel

Spel

Det regionala spelmötet kommer att hållas på Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace, med start den 7 februari kl. 10.00 och avslutas den 8 februari 2024 på eftermiddagen.


07

Mar

-

07

Mar

63:e UNI EUROPA FÖRVALTNINGSKOMMITTÉN

Schema: 10:00-17:00
Möte online (Zoom)