RETAIN-rapport föreslår lösningar på bristen på arbetskraft inom långtidsvården

01.09.22

RETAIN-rapport föreslår lösningar på bristen på arbetskraft inom långtidsvården

År 2019, innan det nya coronaviruset förändrade vår värld, insåg UNI Europa och dess anslutna vårdfackförbund att det fanns en hotande kris inom sektorn för långtidsvård (LTC) och inledde RETAIN-projektet, ett djupgående forskningsinitiativ som finansieras av Europeiska kommissionen för att undersöka orsakerna till arbetskraftsbristen och föreslå lösningar.

Klicka här för att se hela rapporten och andra viktiga dokument.

Tyvärr gjorde Covid-19-pandemin denna potentiella katastrof till en verklig katastrof, och den visade beslutsfattare, allmänheten och vårdgivare hur brådskande det är att se över en sektor som har hamnat i en farlig cykel av otillräckliga investeringar, överarbete och utbrändhet bland vårdpersonal, vilket leder till hög omsättning och brist på arbetskraft.

Bristen är särskilt akut med tanke på att EU:s befolkning över 65 år beräknas öka med mer än 40 procent under de kommande 30 åren.

För att vända trenden med för få vårdanställda för att möta behoven hos en åldrande befolkning identifierade RETAIN fyra områden som måste åtgärdas:

 • låga löner och dåliga arbetsförhållanden,
 • Avsaknad av kollektiva förhandlingar och facklig representation,
 • otillräcklig utbildning och karriärutveckling,
 • och dåliga hälso- och säkerhetsnormer.

RETAIN:s forskning pekar också på bredare trender som har en negativ inverkan på långtidsvården och som också kan lindras genom ökad facklig organisering, förbättrad social dialog och en upplyst nationell politik och EU-politik. Dessa trender omfattar exploatering av migrerande arbetstagare, ojämlikhet mellan könen och brist på tillräcklig finansiering inom långtidsvårdssektorn som helhet.

"Att arbeta inom långtidsvården är mentalt krävande, fysiskt svårt och oerhört viktigt", säger Oliver Roethig, regionsekreterare på UNI Europa."Pandemin avslöjade hur trasigt vårt system för långtidsvård är, och bristen på arbetskraft är ett symptom på denna bristande funktion. Men RETAIN-forskningen visar att vi kan förändra denna misslyckade vårdmodell - och undvika en ny kris - genom att höja arbetstagarnas rättigheter och införa skydd för de boendes välbefinnande."

RETAIN:s rekommendationer omfattar bland annat följande:

 • Förbättra löner och arbetsvillkor för att skapa familjeförsörjande jobb med rättvisa minimilöner, bra balans mellan arbete och privatliv, färre administrativa uppgifter, kortare restider och mer självbestämmande för arbetstagarna överlag.
 • Öka personalstyrkan för att förbättra vårdkvaliteten, bland annat genom att investera mer ekonomiska resurser i rekrytering och införa minimikrav på förhållandet mellan personal och boende med ekonomiska sanktioner för de vårdgivare som inte uppfyller kraven.
 • Stödja facklig organisering, kollektiva förhandlingar och förbättrad social dialog mellan leverantörer, fackföreningar och andra intressenter inom sektorn.
 • Förbättra hälsa och säkerhet i vad som har blivit ett av de farligaste jobben i världen. Förbättringarna måste ta itu med fysiska och psykiska hälsoproblem och måste börja med att medlemsländerna ratificerar ILO-konvention 190 om avskaffande av våld och trakasserier i arbetet.
 • Förbättra utbildningen och skapa vägartill professionalisering för arbetstagare inom LTC-yrken.
 • Förbättra migrationspolitiken och ratificera ILO:s konvention 189 för att ge hushållsarbetare samma rättigheter som andra arbetstagare.
 • Se till att de nationella regeringarna och EU ökar finansieringen av sektorn för långtidsvård och att villkoren för den offentliga finansieringen omfattar respekt för arbetstagarnas rättigheter, minimikvot mellan personal och invånare och obligatoriska kollektivavtal.

Flera av UNI Europa :s medlemsföreningar har tidigt genomfört dessa rekommendationer och lyckats utöka antalet medlemmar och få kollektivavtal med förbättrade arbetsvillkor.

Dessa framsteg är en tydlig indikation på att om beslutsfattare, privata och offentliga tjänsteleverantörer och fackföreningar arbetar tillsammans för att tillgodose arbetstagarnas och patienternas behov kan de ändra den nuvarande utvecklingen inom sektorn för långvariga vårdbehov. Istället för att sänka kostnaderna genom att ta bort arbetstagarna från ekvationen i en pågående kapplöpning mot botten, måste intressenterna välja den höga vägen genom att investera i arbetstagare och vårdsystem som förbättrar kvaliteten och tillgängligheten till vården.

Klicka här för att se hela rapporten och andra viktiga dokument.

Möten och evenemang

2024

05

Mar

Sectoral SD Committee Arbetsgruppsmöte för posttjänster

Post och logistik

Tidsplanering: TBC

05

Mar

Styrkommittén för handel

Handel

08

Mar

Arbetsgruppsmöte i EU:s kommitté för den audiovisuella sociala dialogen - online

Media, underhållning och konst