Arbetsmarknadens parter inom detaljhandel och grossistverksamhet går samman i ett partnerskap för kompetensutveckling

Arbetsmarknadens parter inom detaljhandel och grossistverksamhet går samman i ett partnerskap för kompetensutveckling

EuroCommerce och UNI Europa har lanserat ett kompetenspartnerskap för detalj- och grossistledet inom ramen för Europeiska kommissionens initiativ "Pakten för kompetens". Det nya partnerskapet lägger grunden för att identifiera kompetensbrister och förutse sektorns behov inför den gröna och digitala omvandlingen.

Initiativet lanserades i dag vid EuroCommerce-konferensen "Embracing transformation & uncertainty". Partnerskapet omfattar åtgärder som syftar till att underlätta samarbetet mellan detaljister och grossister, fackföreningar, utbildningsanordnare och offentliga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå.

Detaljister och grossister investerar redan en betydande summa varje år. Genom att arbeta tillsammans tillhandahåller arbetsgivare och arbetstagarorganisationer inom sektorn redan utbildningsprogram som stärker sektorn. Detta partnerskap syftar till att förstärka dessa ansträngningar för att främja en kultur av livslångt lärande och samarbete, inför Europeiska året för kompetens 2023 och därefter.

Det finns ett akut behov av att utbildningssystemet anpassar sig och ger europeiska ungdomar färdigheter som kommer att gynna dem och hela den europeiska ekonomin. Kompetensutveckling är en väg till bättre arbetsmöjligheter och kan spela en viktig roll för att behålla och locka arbetstagare till sektorn. Detta är några av de viktiga faktorer som bör ingå i den övergångsplan för sektorn som kommissionen för närvarande håller på att utarbeta och som bör fokusera beslutsfattarna på vad de kan göra för att bygga upp och utveckla kompetens.

Detaljhandlare och grossister måste utrusta sin personal för att kunna arbeta framgångsrikt i den enorma omvandling till digital och hållbar utveckling som sektorn genomgår. En nyligen genomförd studie tillsammans med McKinsey visade att sektorn behöver investera över 600 miljarder euro i denna omvandling från och med nu till 2030, med upp till ytterligare 35 miljarder euro som behövs för omskolning och fortbildning av de 26 miljoner européer som arbetar direkt inom sektorn.

Christel, generaldirektör för EuroCommerce, kommenterade:

"Vår sektor har mycket goda resultat när det gäller att hjälpa sina anställda att nå sin fulla potential genom att utveckla sina färdigheter genom yrkesutbildning, och samarbetet kommer att fördjupa detta. Det gläder mig att fortsätta vårt pågående samarbete om kompetens- och utbildningsfrågor med vår arbetsmarknadspartner UNI Europa och kommissionen genom att inrätta detta nya partnerskap, och jag ser fram emot att få med mig andra partner. De utmaningar som den digitala omvandlingen och hållbarhetsomvandlingen innebär måste motsvaras av investeringar i färdigheter och talanger, till vilka riktad EU-samfinansiering kan ge ett verkligt bidrag."

UNI Europa Regionsekreterare Oliver Roethig sade:

"Det är viktigt att arbeta tillsammans för att klara av behoven i en föränderlig värld. Gemensamma initiativ på lokal och nationell nivå ger redan lösningar som ger resultat för företagen, arbetstagarna och de samhällen som de betjänar. Behovet av att arbetsmarknadens parter och nyckelaktörer identifierar och övervinner hindren för tillgängliga och inkluderande utbildningsmöjligheter för arbetstagare inom sektorn är tydligt. Vi är glada över att kunna stärka våra förbindelser på europeisk nivå för att lyfta fram och utvidga sådana positiva metoder i hela EU."

Ytterligare information:

Möten och evenemang

2023

05

Dec

-

05

Dec

UNI Europa Plenarsammanträde för den sociala dialogen inom handelssektorn

Handel

Plats och tidpunkter: kommer ännu att bekräftas.

06

Dec

-

06

Dec

Kvinnor i europeisk audiovisuell produktion

Media, underhållning och konst

Den senaste statistiken, de senaste initiativen och de viktigaste utmaningarna framöver

11

Dec

-

12

Dec

UNI Europa Möte i kvinnokommittén