UNI Europa Ämnen


Frågor som berör arbetstagarna i UNI Europa:s sektorer.

#ETUC50

Artificiell intelligens

Liksom alla former av intelligens tjänar artificiell intelligens (AI) vissa intressen. Vi arbetar för att AI ska användas på ett sätt som tjänar de arbetande människornas intressen.

Bankverksamhet 2030

Demokrati

Digitalisering

UNI Europa Fackföreningarna arbetar för att se till att arbetstagarna har ett starkt inflytande över digitaliseringen av arbetet.

Due Diligence

Obligatorisk due diligence för mänskliga rättigheter är på gång. Vi arbetar för att se till att den ger verklig ansvarsskyldighet för arbetande människor.

Eliminera våld och trakasserier

UNI Europa har åtagit sig att ta itu med våld och trakasserier i arbetslivet. Med stöd av Europeiska kommissionen har vi genomfört ett tvåårigt sektorsövergripande projekt för social dialog med titeln Eliminera våld och trakasserier i arbetslivet.

Nivåhöjning

Inflation. Stabilitet i anställningen. Balans mellan arbete och privatliv. Fackföreningar och arbetsgivare måste hantera alla typer av frågor. De gör det genom kollektivförhandlingar, genom att förhandla fram kollektivavtal eller kontrakt som reglerar löner och arbetsvillkor. De kan göra det genom förhandlingar med en eller flera arbetsgivare. UNI Europpa fokuserar sina ansträngningar på att främja förhandlingar mellan flera arbetsgivare eller branschvisa förhandlingar eftersom det bidrar till att förbättra arbetsvillkoren på ett samordnat sätt; när flera arbetsgivare är inblandade gynnas alla grupper. Detta gäller inte bara arbetstagare och fackföreningar. Arbetsgivarna och hela samhället gynnas också. 

Läs mer här.

Du kan också se videon nedan.

Livslångt lärande

Vårt mål: att bygga upp kompetensen i hela arbetskraften.

Långtidsvård

Kollektivavtal med flera arbetsgivare

PHSDialog

Projekt

Arbete på distans

Distansarbete är här för att stanna. Vi vill utforma villkoren så att det ger anständigt arbete och demokrati på arbetsplatsen. Det bästa sättet att uppnå detta är genom kollektiva förhandlingar!

Omstrukturering

Egenföretagare

Arbetstid